Genealogie van Jan Claeus Hoefs (van Goerl)

Familie van Goerl(e)/Goirl(e)/Gool/Goorl(e)(n) te Hilvarenbeek, Diessen, Bladel, Netersel, Hoogeloon, Breda en omstreken
Voor meer informatie: genealogieapestaartjefamilievangool.nl         S. van Gool, Hilvarenbeek, 1 Januari 2012

Voor uitgebreide zoek- en presentatie-mogelijkheden: http://gw.geneanet.org/svangool

Naar namen index
I Jan Claeus Hoefs (van Goerl) is geboren omstreeks 1480. Jan is overleden vr 26-01-1532, ten hoogste 52 jaar oud [bron: RHCT T-ORA 279:37r-37v + RHCT T-ORA 279:37v (van Dun)].
Akten:
26-01-1532     Akte van transport
Claeus zoon van wijlen Jan Claeus Hoefs, IJke zijn zuster en Herman Jan Arijaens als man en momber van Adriaena dochter van wijlen Jan Claeus Hoefs hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert en Laureijs, gebroeders, kinderen van wijlen Jan Hoeffkens, een stuk beemd gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd inden Leegen Beempt aen die Tijvoert, het gehele stuk aldaar tussen:
de gemeijnt van Tilburg en Goirle een zijde en een einde
een stuk erf genaamd dat Gaghelbroeck ander zijde
erfenis van Willem Backs, waartussen het water
die Tijevoert loopt ander einde.
  [bron: RHCT T-ORA 279:37r-37v]
01-1540     Akte van transport
Laureijs zoon van wijlen Jan Claeus Hoff, Kathelijn zijn zuster, weduwe van Everaert Claeus van Ethen, Jan zoon van wijlen Henrick van Dun, man van Marij, Herman zoon van wijlen Jan Ariaens, man van Ariaena Huibrecht Goijaert sBonten, man van IJken, allen dochters van wijlen Jan Claeus Hoff en diens vrouw Elijszabeth dochter van wijlen Wouter Backs verkopen aan Gherit, natuurlijke zoon van meester Gherit van Nerven tot zijn behoef en dat van zijn broer, ook natuurlijke zoon van Gherit voors., verwekt bij Dympna Canters, een heidebeld groot buender, gelegen te Goirle tussen
Mijs Veldekens een zijde
Peter vande Voert ander zijde
met de weg tot de Heerstraat toe, welk heideveld Sijmon Melis Schoenmakers gekocht had van Aert Peter Margrietzoon en wat Laureijs Wouter Back Willem Temmermans aangekomen was in recht van naerderschap en het was de verkopers aangekomen van Elijszabeth hun moeder en haar was het aangekomen van haar vader, van diens ouders.
  [bron: RHCT T-ORA 286:27r-27v]
31-01-1540     Akte van transport
Laureijs zoon van wijlen Jan Claeus Hoff en Kathelijn zojn zuster, weduwe van Everaert Claeus van Ethen verkopen aan Gherit natuurlijke zoon van meester Gherit van Nerven tot dien behoef en voor zijn broer, ook natuurlijke zoon van meester Gherit van Nerven, verwekt bij wijlen Dympna Canters, de helft in een heideveld, het zuidelijk deel. Het noordelijk deel behoort aan Laureijs Jan Hoeffkens, gelegen te Goirle, tussen:
Mijs Weldemans een zijde
Peter vander Voert ander zijde
met de weg die hier uitgaat naar de heerstraat.
Medeverkopers zijn:
Jan zoon van wijlen Henrick van Dun als man van Marij, Herman zoon van wijlen Jan Ariaens als man van Ariaena, Huijbrecht Goijaert sBonten als man van IJken allen dochters van Jan Claeus Hoff, die hij verwekt had bij wijlen zijn vrouw Elijzabeth dochter van wijlen Wouter Backs.
Welke erfenis Sijmon Melijs Scoemakers in wettige koop verkregen had van Peter Margriet en zoon welke erfenis Laureijs Wouter Back Willem Temmermanss toegekomen was in naarderschap, en welke helft de verkopers aangekomen is van wijlen Elijzabeth hun moeder en schoonmoeder, wat haar aangekomen was van haar vader, en haar vader van diens vader.
  [bron: RHCT T-ORA 286:35v]
04-1544     Akte van transport
Gherit natuurlijke zoon van meester Gherit van nerven, voor hemzelf en met hem Robbrecht wettige zoon van meester Gherit voors. voor de andere broers van gherit voors., natuurlijke zonen van meester Gherit voors., niet tegenwoordig en buiten deplaats zijnde, hebben verkocht aan Henrick Zwijsen ten behoeve van Cornelis zoon van wijlen Willem Wouters vande Loo de helft de voornoemde Gherit met zijn broers toebehorende gelegen zuidwaarts in een erfenis tot heide gelegen, waarvan de andere helft toebehoort noordwaarts aan Laurijs Jan Hoefkens, gelegen in de parochie van goirle, het gehele stuk tussen:
Mijs Veldtmans - een zijde
Peter vander Voort - ander zijde
met alle wegen uitgaande op de Kerckstraet.
Welke helft van dat heiveld de voors. Gherit natuurlijke zoon van meester Gherit voors. tot zijn behoef en van zijn broers, natuurlijke zonen van meester Gherit voors., erfelijk evrkregen had van Laureijs zoon van wijlen Jan Claeus Hof en Kathelijn zijn zuster, Jan zoon van wijlen Henrick van Dun als man van marija en Huijbrecht Goijaert sBonten als man van IJke, dochters van wijlen an Claeus Hoffs voors.
  [bron: RHCT T-ORA 290:65r]
Jan trouwde met Elijszabeth Backs. Elijszabeth is een dochter van Wouter Backs (Timmermans).
Kinderen van Jan en Elijszabeth:
1 Laurentius (Laureijs Jan Claeus) Hoeffs (van Goerl). Volgt II.
2 Claeus Hoefs.
Akten:
06-02-1563     Akte van Transport
Wouter en Adriaen, gebroeders, zonen van wijlen Peter Jorijs Beerthen, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dierck zoon van wijlen Pauwels Eelkens, met afgaan en vertijen etc, twee stukken land, het ene groot ongeveer 2 lopensaet, het andere een lopensaet, nochtans zo groot en klein als deze twee stukken land voors gelegen zijn binnen de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd aen d’Achterste Venne, de twee lopensaet aldaar tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Oerl een zijde en een einde
erfenis van de kinderen van Lambrecht Haderdingx ander zijde
erfenis van Jan Herman Aert Naeijens ander einde;
en het een lopensaet tussen:
erfenis van Dierck Pauwels Eelkens een zijde
erfenis van de weduwe van Peter Sijmon van Son cum pueris
(met haar kinderen) ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Claes Jans een einde
erfenis van Jan Herman Aert Naeijens voors ander einde
zoals zij zeiden.
Warandiam more solito ([ze hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat de voors Dierck hieruit moet gelden een half mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Jan Joost Cornelisz, verder belovende dit verkopen, overgeven etc en alle andere kommer en calangie etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Solvit bis (beiden betaald).
  [bron: RHCT T-ORA 308:70v]
3 Ijke (Ida) Hoefs (van Goorle). Ijke trouwde vr 07-02-1538 [bron: RHCT T-ORA 284:41r] met Huibrecht Goijaert (Hubrecht Goerts) sBonten (de Bont). Hubrecht Goerts is een zoon van Goijaert sBonten en Geertruijda van Eethen.
Akten:
07-02-1538     Akte van Transport
Huijbrecht Goijaert sBonten als man van IJken, dochter van Jan Claeus Hofs verkoopt aan Jan zoon van wijlen Henrick van Dun een stuk land, genaamd de Wervenbosch, gelegen te Goirle in die Vensche Ackeren.
Belendingen:
Jan Henrick van Dun een zijde
gemijnen Venwech ander zijde
Jan Matheus Peijmans een einde
Kinderen van jan sBussers ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht aan de persoonschap van Goirle.
  [bron: RHCT T-ORA 284:41r]
12-08-1557     Akte van transport
Aerdt zoon van wijlen Jacob Zwaen legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Wijtman zoon van wijlen Jan Verheijen simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke rente van twee en twintig en een halve stuiver, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd Int Dorp tussen:
erfenis van Jan Verbanelt een zijde
verder de gemeijn straat rondom aanliggende,
welke rente voors eertijds Goijaert zoon van wijlen Jan sBonten als hoofdelijk schuldenaar geloofd en gevest had aan Jacop zoon van wijlen Aert Zwaen zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen. Deze rente was toegekomen aan de voors Aerdt Jacoppenzoon door versterf en deling met zijn andere erfgenamen gedaan ut dicebat (zoals hij zeide). Aerdt bovengenoemd heeft gelofte gedaan als hoofdelijk schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege de nakomelingen van wijlen Jacob Aerdt Zwaenen voors daarop komende allemaal af te doen, behalve echter dat de voors rente te los staat volgens inhoud van de losbrief, die volgens zeggen van Aerdt voors daarvan was
Datum de 12e augustus, schepenen Meijnaerts en Ghierl.
  [bron: RHCT T-ORA 303:14r]
20-09-1559     Vermelding
Bertrum Goerts de Bont te Loon op Zand en Jorden Jans de Cort te Hilvarenbeek namens Ida Jans van Goorle en haar man Hubrecht Goerts de Bonte volgens machtiging voor schepenen van Roosendaal verschenen in 1559 voor schepenen van Den Bosch.
  [bron: RHCT DB-GA R1376:234v + BL 1993 (XLII):150]
03-04-1563     Akte van transport
Melchior Huijbrecht Goijairt sBonten uit de naam en vanwege Huijbrecht zijn vader, absent en niet tegenwoordig zijnde, daar Melchior voors uit kracht en macht van volkomen procuratie onder het zegel ter zake van de stad van Steenbergen van datum de tiende dag in maart laatstleden, dat wij gezien hebben en horen lezen, zich sterk voor maakte en gelofte deed, heeft wederom wettelijk en erfelijk verkocht, overgegegeven en opgedragen aan Peter de zoon van Aert Jan Huijbrechts, simul cum omnibus dictis literis et jure (samen met alle genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, zo groot en klein als dat gelegen is binnen de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd int Dorp, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Wouter Jan Panis cum pueris (met haar kinderen) een zijde
erfenis van de kinderen van Claes Aert Sterts ander zijde
erfenis van de Persoonschap van Ghoerll een einde
voor aan de Gebuerhovel ander einde.
nog een stuk land gelegen in de parochie en ter plaatse voors genaamd den Tweepat tussen:
erfenis van de kinderen van Claes Aert Sterts voors een zijde
erfenis van Matheeus Wouter Smits en Jacop Laureijs Willem Verstraeten ander zijde
erfenis van de erfgenamen of kinderen van Henrick Kemp een einde
erfenis van de kinderen van Michiel Michiel van Ghoerll ander einde,
nog een stuk land groot ongeveer een lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors bij ’t Hagelcruijs, aldaar tussen:
erfenis van Joost Diercx een zijde
erfenis van meester Wouter Soffairts, priester, ander zijde
erenis van Jan Peter Spapen een einde
erfenis van de kinderen van Henrick Kemp voornoemd ander einde,
nog een stuk erf in weide liggende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Wildert, tussen:
erfenis van Jan Willem Henricx een zijde en een einde
erfenis van Peter Peter Faes ander zijde
erfenis van de weduwe van Wouter Willem Panis cum pueris (met haar kinderen) ander einde,
en nog hiertoe een stukje erf in dries liggende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van de voors Persoonschap een zijde
de gemeijn Kerckstraet ander zijde
erfenis van Jan Willem vanden Kerckhoff een einde
erfenis van de weduwe van Wouter Panis voornoemd met haar kinderen ander einde.
Welke stede met de grond en andere erfenissen voornoemd aan de voors Huijbrecht gedurende zijn huwelijk met wijlen IJda dochter van Jan van Ghoerll, zijn huisvrouw, in koop tegen de erfgenamen van Willem Bastiaen Mutsairts en meer anderen erfelijk verkregen had pro ut in literis (zoals [begrepen] in brieven van) Tilborch. Tot welke stede met de andere erfenissen aan deze Huijbrecht na de dood van IJda zijn vrouw voors toegekomen is geweest met koop tegen Melchior zijn zoon gedaan, voor hemzelf en verder als voogd van Balthasar en Neelke, zijn broer en zuster, onmondig en minderjarig zijnde, zoals dat ook met de voors brieven van procuratie binnen Steenbergen gepasseerd zijnde volkomen was begrepen.
Et promisit super bona Huberti sui patris (en hij heeft beloofd op vebintenis van de goederen van Huijbrecht zijn vader), hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en in de naam sl voor
te laten houden zonder enig etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors Peter hieruit moet gelden een half blanck per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en nog een
stooter per jaar gewincijns, als dat gewincijns is, te betalen aan de Abdis van Thoren, nog twee cijnsen elk van 3 karolus gulden te betalen aan Matheeus Stalpaerts, ter kwijting staande, de ene met vijftig karolus gulden, de andere met 57 karolus gulden en nog 3 karolus gulden per jaar te betalen aan Jenneke Jan Stalpaerts in Diessen met enige anderen, ter kwijting staande met 63 karolus gulden, alles naar inhoud en begrip van de losbrieven, die daarvan zijn. Daartoe moet hij nog onderhouden ’sHeren schouwen van de akker en enige waterlaten, zoals men die schuldig is en behoort te onderhouden, zonder arglist.
Datum 3 april 63 n.st., schepenen Ghierll en Buerden.
  [bron: RHCT T-ORA 308:90r-90v]
Uitzoeken:
1552     IV-17. Pauwels de Brouwer was een zoon van Jan heer Jacobs die Brouwer in den Leeuw te Hilvarenbeek en van Cristijn heer Jan Metten.
Op nieuwjaarsdag 1510 werd hij als Paulus van Oirschot filius Johannis Braxatoris aan de universiteit van Leuven als artesstudent gemmatriculeerd; zijn vader was afkomstig van Oirschot. Na zijn studie vestigde heer Pauwels zich te Hilvarenbeek, waar hij rector was van het door zijn grootvader heer Jan Metten alias Back (H-4) gestichte Sint-Sebastiaansbeneficie van de tweede fundatie. Hij wordt ook gezien als pastoor van Goirle. In 1548 testeerde hij voor notaris Peter Colen (V-29), die later rector van het Bacx-koorke werd en samen met heer Aert van Laarhoven (V-26), rector van het Bacx-koorke, tot executeur-testamentair werd aangesteld. Paulus Braxatoris overleed in 1552. Hij liet twee bastaards na: Jan, zoon van Yken Jans van Goerl, en Henrick, zoon van Marye van Hoboocken.
R.A. ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek R 23, f 164v, 25 september 1526. R 24, f 2,5 januari 1530. R 25, f 183, oktober 1553; f 194v, 196 en 207, 26 april 1553; f 20 en 200v, 2 juni 1554. R 28, f VIII, 31 januari 1569. R 59, f 19,1 december 1543; f 17v, 5 december 1543. ’s-Hertogenbosch R 1296, f 327v, 19 mei 1521. R 1335, f 211, 4 juli 1542. R 1339, f 294v, 19 augustus 1544. R 1360, f 170v, 17 maart 1552. R 1385, f 196v, 17 december 1551. N 2659A, f 53,17 januari 1548; f 54, 4 december 1554. Collectie Cuypers van Velthoven no 3461, 7 september 1553. G.A. Tilburg, R 288, f 17, 26 september 1542. A.A. Tongerlo, ALG 13, f 39v, 17 januari 1548; f 48, 10 december 1538. Schillings III, p. 385, no 79. Van Mosselveld 1955, p. 66-67.
  [bron: BL 1985 (XXXIV) Blz 134]
4 Adriaena Hoefs. Adriaena trouwde vr 26-01-1532 [bron: RHCT T-ORA 279:37r-37v] met Herman Jan Arijaen (die Coman). Herman is een zoon van Jan Arijaen (die Coman).
Akten:
13-01-1537     Akte van transport
Adriaen, zoon van wijlen Jan Versteegen, verkoopt aan Herman zoon van wijlen Jan Ariaen, alias die Cooman een huis, hof en erf, gelegen te Goirle bij de kerk Belendingen:
Willem Aerts een zijde
Gemeijn Kercklweg anderzijds
Jan van Zon een einde
gebuerhovel ander einde
4/7 deel had Adriaen Versteegen gekocht van Aert, Adriaen en Jenneken, kinderen van Herman Aert Noeijens en 307 deel verkregen uit eenerfwisseling met Jacop Laureijs Hoefkens.
  [bron: RHCT T-ORA 283:53]
02-04-1537     Akte van schuld
Herman zoon van wijlen Jan Ariaens heeft bekend schuldig te zijn aan Jacop zoon van wijlen Jan Kerstkens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge uit huis, hof en erf, groot 1 lopensaet, gelegen in Goirle bij "die Kerck".
Belendingen:
Willem Aerts en kinderen een zijde
de gemeijne kerckwech ander zijde
de gemeijne kerckwech een einde
Mechtelt, weduwe van Jan van Zon en kinderen ander einde
Staat te los met 30 karolusgulden van 20 stuivers over 4 jaren na datum.
  [bron: RHCT T-ORA 284:1r]
20-02-1538     Akte van transport
Herman zoon van wijlen Jan Ariaens, alias die Coman, als man van Adriaen zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Claeus Hoffs, verkoopt aan Gherit zoon van wijlen Henrick van Gorp een stuk land, genaamd de Putacker, gelegen te Goirle in de Vensche Ackeren.
Belendingen:
Gemijn waterlaat een zijde
Jan Soffaerts ander zijde
Joncker Jan van Brecht een einde
gemeijn Venwech ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht aan de persoonschap van Goirle.
Verder het schouwen van de waterlaat.
  [bron: RHCT T-ORA 284:41r]
29-07-1538     Akte van transport
Jan zoon van wijlen Henrick van Dun bood zijn blinkende penningen te weten godtspenning, lijcoep, brieffgelt, en hooftypenning om te kopen in naarderschap van Gherit zoon van wijlen Henrick van Gorp een stuk land, genaamd de Putacker, gelegen te Goirle in de Vensche ackeren Belendingen:
gemeijn waterlaet een zijde
Jan Soffaerts ander zijde
Joncker Jan van Brecht een einde
gemeijn Venweg ander einde
Herman zoon van wijlen jan Ariaens, alias die Cooman als man van Arijaen dochter van wijlen Jan Claeus Hoffs had dit verkocht aan Gherit van Gorp.
  [bron: RHCT T-ORS 285:4v]
10-03-1557     Akte van transport
Dezelfde personen en verkopers voornoemd (Dierck zoon van wijlen Jan Panis, Heijlwich, Peterke en Jenneke, zijn zuster, dochters van wijlen Jan Panis voors
cum tutore (met hun voogd) etc, Adriaen zoon van wijlen Jan Ghijsbrecht Hessels als man en momber van Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Panis voors) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Ariaenke weduwe van Herman Jan Adriaens, haar tot vruchtgebruik terwijl het erfrecht daarvan zal blijven aan haar kinderen, door de voors Herman toen hij leefde uit haar verwekt, met afgaan en vertijen etc, een stukje land hun toebehorende gelegen in de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Kerckhoffs Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Wouter Jan Panis een zijde
erfenis van Cornelis Adriaen Gherit Mijs, heden ten dage van de voornoemde verkopers gekocht ander zijde
een gemeijne weg een einde
erfenis van Willem Jan Meeus ander einde
ut dicebant et promiserunt warandiam ut supra more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren als boven zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden
etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen .
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).
  [bron: RHCT T-ORA 302:50r]
10-06-1557     Akte van transport
Wouter zoon van wijlen Jan Panis legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Ariaenke weduwe van Herman Jan Adriaens, voor haar als vruchtgebruik en voor haar kinderen, door de voors Herman uit haar verwekt, ten erve te blijven,, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hem toebehorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Kerckhofs Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Ariaenke weduwe van Herman Jan Adriaens en kinderen een zijde
erfenis van Lijsbet dochter van Jacop vanden Kerckhoff ander zijde
erfenis van Willem Jan Meeus een einde
een gemeijne weg aldaar ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor haar af te doen .
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
  [bron: RHCT T-ORA 303:9v]
5 Kathelijn Hoff. Kathelijn trouwde met Everaert (Everard) van Ethen. Everard is een zoon van Claeus van Ethen en Katherijn Marcelis van Brandenborch. Everard is overleden vr 1540 [bron: RHCT T-ORA 286:27r-27v].
6 Marij Hoff. Marij trouwde vr 1540 [bron: RHCT T-ORA 286:27r-27v] met Jan van Dun. Jan is een zoon van Henric van Dun.
Akten:
26-01-1532     Akte van transport
Jan zoon van wijlen Hanrick van Dunne heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Jan Mostaerts alle versterf en recht van versterven, dat hem verstorven is van wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Jan van Dunne, zijn moeije, in alle havelijke en erfelijke goederen en ook die hem versterven zullen na de dood van Willem zoon van wijlen Peter Heijnen, waar ook gelegen.
  [bron: RHCT T-ORA 279:37v]
29-07-1538     Akte van transport
Jan zoon van wijlen Henrick van Dun bood zijn blinkende penningen te weten godtspenning, lijcoep, brieffgelt, en hooftypenning om te kopen in naarderschap van Gherit zoon van wijlen Henrick van Gorp een stuk land, genaamd de Putacker, gelegen te Goirle in de Vensche ackeren Belendingen:
gemeijn waterlaet een zijde
Jan Soffaerts ander zijde
Joncker Jan van Brecht een einde
gemeijn Venweg ander einde
Herman zoon van wijlen jan Ariaens, alias die Cooman als man van Arijaen dochter van wijlen Jan Claeus Hoffs had dit verkocht aan Gherit van Gorp.
  [bron: RHCT T-ORA 285:4v]
24-01-1539     Akte van cijnsen
Jan, zoon van wijlen Henrick van Dun, een jaarl. erf. cijns van 25 st. uit:
1. huis, hof, schuur en erf, groot 2 lopensaet, gelegen te Goirle aent Vorste Ven tussen:
Kathelijn wed. van Everaert van Ethen een zijde
Rontom aan die gemeijn straet
2. Een stuk land, genaamd dat Midackerken, gelegen te Goirle in de Vensche ackeren, groot 1 klein lopensaet. Belendingen: Cornelis Henrick Jannen een zijde
Adriaen en Jan zonen van wijlen Herman Aert Noeijens ander zijde
Heijliger Cruijssaerts een einde
Sebastiaen Rubbens ander einde
3. een stuk land, groot 5 vierdevaet, genaamd den Wilsacker, gelegen te goirle in die Vensche ackeren tussen: Ariaen en Jan Zonen van wijlen Herman en Aert Noeijens een zijde
erfg. van Jacop Peter Noeijens ander zijde
abt van Tongerlo een einde
Peter Rubbens ander einde
4. een stuk land, groot 1 lopensaet, genaam de Putacker, gelegen te Goirle in die Vensche ackeren tussen: Jan Soffaerts een zijde gemeijn waterlaet ander zijde
gemeijn gebuerwech genaamd de Venwech een einde
Joncker Jan van Brecht ander einde
5. een stuk land, groot 1 lopensaet, genaamd Hanneke Oems acker, gelegen te Goirle in de Vensche ackeren tussen:
Kathelijn wed. v. Everaert van Ethen een zijde
Peter Michiel Soffaerts ander zijde
Abt van Tongerlo een einde
Peter Michiel Soffaerts ander einde
Staat te los met 20 kar. gulden van 20 st.
  [bron: RHCT T-ORA 285:25r]
II Laurentius (Laureijs Jan Claeus) Hoeffs (van Goerl), zoon van Jan Claeus Hoefs (van Goerl) (zie I) en Elijszabeth Backs. Laureijs Jan Claeus is overleden vr 1560.
Akten:
04-03-1532     Akte van transport
Wouter zoon van wijlen Korstiaen vanden Langhrijt als man van Heijlwich dochter van wijlen Jan Gerit van Gorp heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens, zijn medezwager, zijn deel in een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarlijks heft op Wouter zoon van wijlen Jan Danils en zijn gronden.
Nog in een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarljks heft op Laureijs Jan Claeus Hoeffs alias van Goerl en nog in een erfpacht van 14 lopen rogge, die men jaarlijks heft op zekere gronden gelegen onder Beeck bij de Spulse Straet, welke 14 lopen rogge Pauwels Willems verkocht had aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens en welke 2 mud rogge erfpacht voors de kinderen van wijlen Jan Gerit van Gorp verstorven waren van wijlen Lijsbeth dochter van wijlen Gerit van Gorp, hun moeije, en welke gedeelten voors in die erfpachten voors samen belopen 5 lopen rogge en een vijfde deel van 1 lopen rogge erfpacht.
  [bron: RHCT T-ORA 279:54v]
20-05-1545     Proces
Schout, schepenen, gezworenen en andere ingezetenen van Hilvarenbeek contra de naburen van Byest - genoemd worden o.a. Dierick van Triere en Janne van Ghindertale, Jan de Moldere, de ingezetenen van Biest onder Hilvarenbeek te weten Peter Arntssoen, Claes Tymmermans, Henrick van Rythoven, Claes Wouter Gruyterssoen, Jan Anthonissen van der Borch, Wouter vanden Broeck, Ervedirk Vossoen [dubieus], Adriaen Zebreches, Godevaert Brants, Lauwreys van Goerle, Willem Gruyters, Pauwels Aertcelensoen, Peter Steven Schnytkenssoen, Peter Fiers, Aernt Jan Aertssoen, Willem Claes Celenssoen, Henrick Scheynen, Laureys Adam Bacx, Jacop Goen Aertssoen van der AA, Engelken ..., Jenneken Willem Celen in een proces tegen de ingezetenen van Hilvarenbeek, Diessen en Westelberse die van Westerwyck uitgezonderd betreffende de gemeynte genoemd Byestergemeynte onder de parochie van Hilvarenbeek gelegen. - 20 mei 1545.
  [bron: ARABR Vonnisboeken Raad van Brabant:592:8v (transcriptie Henk Beijers)]
18-02-1552     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R25:156 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
20-12-1560     Erfdeling
Zijn gecomen Geraert en Claes gebroederen ende Elyzabeth hun zustere kinderen wijlen Lauereyssen Janssen van Goerl ... zal een mud rogge erfpachts Jan Henrick Janssen van Gorop noch vier stuivers erfcijns ...
  [bron: RHCT HB:GAH R26:XXI + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Laureijs Jan Claeus trouwde met Elijzabeth Gerit Dierck Goossens (Goessens).
Kinderen van Laureijs Jan Claeus en Elijzabeth:
1 Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van Goerl. Volgt III-a.
2 Gerardus (Geraert Lauwreijs) van Goerl. Volgt III-b.
3 Marije van Goerl. Marije trouwde met Claes Peters die Gruijter.
4 Elijsabeth van Goerl. Elijsabeth trouwde met Wouter Henrickx.
III-a Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van Goerl, zoon van Laurentius (Laureijs Jan Claeus) Hoeffs (van Goerl) (zie II) en Elijzabeth Gerit Dierck Goossens (Goessens).
Akten:
18-02-1573     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R29:XII + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
20-03-1573     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R29:XXV + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
31-01-1577     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R30:20v + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
27-01-1581     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R31:14 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
29-02-1588     Vermelding: kinderen Claes, Laureijs, Jan en Luijtken   [bron: RHCT HB:GAH R32:153 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Getuige bij:
11-09-1606     doop Johannes van Goerle (geb. 1606) [zie IV-b,4]    [grootvader vaderszijde]
Claes Lauwreijns trouwde [bron: BL 1970(XIX) :23] met Maria Claes Jan (Margriet) Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck). Margriet is een dochter van Claes Jan Claes Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck) en Heijlwich Henrick Scuermans.
Getuige bij:
12-02-1589     doop Nicolaus van Goerl (geb. 1589) [zie V-a]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Claes Lauwreijns en Margriet:
1 Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van Goerl. Volgt IV-a.
2 Laurentius Nicolaus (Laureijs) van Goerl. Volgt IV-b.
3 Luijtken van Goerl.
4 Nicolaus Nicolaus (Claes Claessen) van Goirl, geboren omstreeks 1558 in Hilvarenbeek. Volgt IV-c.
IV-a Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van Goerl, zoon van Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van Goerl (zie III-a) en Maria Claes Jan (Margriet) Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck).
Akten:
13-02-1595     Vermelding: Elisabeth Wouter Adriaens met haar man   [bron: RHCT HB:GAH R33:187 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
03-06-1625     Vermelding: Elisabeth Wouter Adriaens   [bron: GASH SH:HASH R1536:390 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Getuige bij:
26-01-1612     kerkelijk huwelijk Claes Claessen van Goirl (geb. ±1558) en Agnes Willem Handrickx (Henricx) [zie IV-c]    [broer bruidegom]   [bron: RHCT HB-RKT 454:1:123v]
27-08-1622     doop Cornelius Nicolauszn (geb. 1622) [zie V-a,1]    [grootvader vaderszijde]
22-12-1630     doop Pauwels Gualteruszn (1630-1705) [zie VI-d]    [grootvader vaderszijde]
Jan trouwde met Elisabetha (Elisabeth Wouter) Adriaens. Elisabeth Wouter is een dochter van Wouter Jan Adriaens van Ghilse en Margriet Antonis Moonen.
Kinderen van Jan en Elisabeth Wouter:
1 Maria van Goirle. Maria begon een relatie met Nicolaus Gisbertuszn Joannes.
2 Nicolaus van Goerl, gedoopt op 12-02-1589 in Hilvarenbeek. Volgt V-a.
3 Nicola van Goirl. Zij is gedoopt op 20-03-1597 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Nicola waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabetha en Erf van Larhoven.
4 Heijlwida van Goorlen. Zij is gedoopt op 17-11-1602 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Heijlwida waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannes Joannes van den Broeck en Adrianus Gualterus Wijten.
5 Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle, gedoopt op 21-06-1605 in Hilvarenbeek. Volgt V-b.
6 Joannes van Goirl, gedoopt op 25-03-1612 in Hilvarenbeek. Volgt V-c.
V-a Nicolaus van Goerl, zoon van Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van Goerl (zie IV-a) en Elisabetha (Elisabeth Wouter) Adriaens. Hij is gedoopt op 12-02-1589 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Nicolaus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Claes ... Broeck en Margriet Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck) [zie III-a] [grootmoeder vaderszijde].
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Cornelius Nicolauszn. Hij is gedoopt op 27-08-1622 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Jan van Goerl [zie IV-a] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Getuigen Jan Claes van Gool en .... Laurentius van Gool
V-b Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle, zoon van Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van Goerl (zie IV-a) en Elisabetha (Elisabeth Wouter) Adriaens. Hij is gedoopt op 21-06-1605 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:1:75]. Bij de doop van Wouter Jansen Claes waren de volgende getuigen aanwezig: Theodora [zie IV-b] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Jan Mathijssen. Wouter Jansen Claes is overleden omstreeks 1667, ongeveer 62 jaar oud.
Akten:
11-02-1631     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R47:194 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
27-02-1659     Vermelding: Geertruijt Claes Cornelis Peters met haar man   [bron: RHCT HB:GAH R64:26 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
22-03-1664     Akte van transport
Verkoper: kinderen Wouter Jan van Goirle
Koper: Peter Laureijs Daemen
Onroerend goed: een stuk akkerland
Plaats: Hilvarenbeek, Voort
Roerende goederen: een gelofte van 126 gulden van de koper aan de verkoper
Bijzonderheden: Claes en Jan gebroers en Jan de zoon van Michiel Pasmans als man van Lijsken, allen kinderen van Wouter Jan Goirle, mr Johan Rijsbosch notaris procuratie hebbende Pauwels zoon van Wouter Jan Goirle en Perrijntje Jendrik Janse de Jonge, gelofte gelost 27 augustus 1664
  [bron: RHCT HB-SB 700:65:158]
22-03-1664     Akte van afstand
Verkoper: Wouter Jan Goirle
Roerende goederen: overdracht van een togt
Bijzonderheden: Wouter Jan Goirle zijn huisvrouw Pauwelijntje Hendrik Jacob de Jonge is overleden en heeft hem nagelaten een togt van Cornelis Pauwels en zijn zoon en, Jan Vijver Michiel Pasmans als man van Lijsken Wouter Jan Goirle
  [bron: RHCT HB-SB 700:65:158]
1667     Akte van verkoping
Plaats: Hilvarenbeek
Wat: huisraad
Naam: Goirle van Jan, Claes gebroers, Jan Michiel Pasmans als man van Lijsken van Goirle erfgenamen van wijlen Wouter Jan van Goirle en wijlen Pauwelijntje Hendrick Janse de Jong, verkopers
opmerking: hafelijke en meubilaire goederen
  [bron: RHCT HB-SB 700:113:149v]
Getuige bij:
06-04-1662     kerkelijk huwelijk Jan Wouter Jan van Goirle (geb. ±1631) en Lucia Servaes Adriaens [zie VI-b]    [vader bruidegom]   [bron: RHCT HB-RKT 454:3:15v]
06-07-1662     kerkelijk huwelijk Joannes Viverius Michael (Jan Vijver Michiel) Pasmans en Lijsken van Goirle [zie V-b,3]    [vader bruid]   [bron: RHCT HB-RKT 454:3:16]
Wouter Jansen Claes:
(1) trouwde [bron: BL 1970 (XIX):3] met Gertrudis Nicolaus Cornelissen (Geertruit Claes Cornelis Peters) Diercx. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1658 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:12v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Wouter Jansen Claes en Geertruit Claes Cornelis Peters waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Hubertus Bax (uit Poppel) en Nicolaus Andreas Nauwen. Geertruit Claes Cornelis Peters is een dochter van Nicolaus Cornelis Petrus (Claes Neel Peer, Claes Cornelis Peter Dircx) Diercx en Luijtken Jan Moonen.
Getuige bij:
14-07-1663     doop Paula van Goirle (1663-1716) [zie VI-b,1]    [stiefmoeder van vader]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:48]
(2) trouwde met Pauwelijntje Hendrick Janse de Jong. Pauwelijntje is een dochter van Henricus Joannes (de Jong?) en Petronella. Pauwelijntje is overleden omstreeks 1664.
Kinderen van Wouter Jansen Claes uit onbekende relatie:
1 Nicolaes Walterus (Claes Wouter Jan) van Goirle. Volgt VI-a.
2 Jan Wouter Jan van Goirle, geboren omstreeks 1631. Volgt VI-b.
3 Elisabeth Wouter Jansen (Lijsken) van Goirle.
Getuige bij:
27-03-1667     doop Cornelia van Goorlen (1667-±1719) [zie VI-d,1]    [tante vaderszijde]   [bron: SAB BR-DTBIV-9:6:141]
Lijsken trouwde op 04-07-1662 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:14:18v] met Joannes Viverius Michael (Jan Vijver Michiel) Pasmans, nadat zij op 17-06-1662 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:14:18v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-07-1662 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:16]. Bij het kerkelijk huwelijk van Lijsken en Jan Vijver Michiel waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Lodewijcx, Petrus Nicolaus Nauwen, Gerrit Pasmans [broer bruidegom], Joannes Arnoldus van Raeck, Aert Jaspers Thielemans en Wouter Jansen Claes Goorle (1605-±1667) [zie V-b] [vader bruid]. Jan Vijver Michiel is een zoon van Pasmans.
4 Paulus Walteruszn. Hij is gedoopt op 17-09-1628 in Hilvarenbeek. Paulus is overleden vr 1667, ten hoogste 39 jaar oud.
Kind van Wouter Jansen Claes en Geertruit Claes Cornelis Peters:
5 Joannes van Goirl, gedoopt op 27-04-1658 in Hilvarenbeek. Volgt VI-c.
Kind van Wouter Jansen Claes en Pauwelijntje:
6 Paulus (Pauwels) Gualteruszn, gedoopt op 22-12-1630 in Hilvarenbeek. Volgt VI-d.
VI-a Nicolaes Walterus (Claes Wouter Jan) van Goirle, zoon van Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle (zie V-b). Claes Wouter Jan is overleden omstreeks 1707 in Hilvarenbeek.
Akten:
29-11-1667     Akte van transport
Verkoper: Jan Wouters van Spreuwel
Koper: Claes Wouter Janse van Goirle
Onroerend goed: perceel nieuwe erf
Plaats: Hilvarenbeek, Voort
  [bron: RHCT HB-SB 700:66:148v]
1668     Akte van verkoping
Plaats: Hilvarenbeek
Wat: grond
Naam: Damen Jan Anthonis en Jan Damen Anthonis, verkopers, koper bij Palmslag Claes Wouter Jan Goirlen
Opmerking: de helft in een perceel beemd
Toponiem: voort, bocht
  [bron: RHCT SB-HB 700:113:288v]
08-02-1668     Akte van transport
Verkoper: kinderen Adriaan van den Bergh
Koper: Claes Wouter Jan van Goirle
Onroerend goed: een dries
Plaats: Hilvarenbeek
Roerende goederen: een gelofte van de koper aan de verkoper van 100 gulden Bijzonderheden: Hendrik Adriaan van den Bergh, Heijliger Mijs als man van Jenneken, Gerrit Wouter Vrients als man van Maaijken beide dochter van Adriaan van den Bergh
  [bron: RHCT HB-SB 700:66:165]
13-02-1668     Akte van transport
Verkoper: Claes Wouter Jan Goirle
Koper: Hendrik Adriaans van den Bergh
Onroerend goed: perceel grond
Plaats: Hilvarenbeek
  [bron: RHCT HB-SB 700:66:165]
17-09-1668     Akte van transport
Verkoper: Laureijs Anthonis Emmen
Koper: Claes Wouter Jan Goirle
Onroerend goed: perceel akker
Plaats: Hilvarenbeek, Voort
Roerende goederen: een gelofte van de koper aan de verkoper van 100 gulden
Bijzonderheden: verkoper Emmen woonde te Tilburg, gelofte ingelost 31 januari 1678
  [bron: RHCT HB-SB 700:66:202]
08-06-1686     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R172:117v + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
14-09-1707     Akte van transport
Verkoper: Jan Claes Wouters
Koper: Jan Jacob Otten
Onroerende goederen: aanstede met huis en schuur en percelen grond
Plaats: Hilvarenbeek, Voort
Bijzonderheden: Jan Claes Wouters, Adriaan van Nuenen en zijn broer wonende te Breda, Wouter Pasmans, Cornelis van Mueren als man van Jenneken Claes Wouters inwoners van Breda, Adriaantje Claes Wouters weduwe van Willem Jansen van den Nieuwenhuijsen, allen kinderen en erfgenamen van Claes Wouters Goirle en Marie Woestenborgh
  [bron: RHCT SB-HB 700:72:382]
Feiten:
1682     Gezinshoofd bij volkstelling 1682:
Lijste van de huijsgesinnen
binnen den gehuchte
van de Voort
die welcke ijder moeten
betaelen 10 stuijvers
int halff jaer int aert-
gebruijck ingegaan
met primo april 1682
Getuige bij:
21-02-1677     kerkelijk huwelijk Joannes van Goirl (geb. 1658) en Peerken Gerit Cornelis, Peternel Gerrits Peters [zie VI-c]    [broer bruidegom]   [bron: RHCT TB-NGT 15:15:36]
11-02-1685     doop Cornelia Peters (geb. 1685)    [grootvader moederszijde]   [bron: SAB BR-DTBDRK IV-9:8:90]
Claes Wouter Jan trouwde met Maria Nicolausdr (Marie) Woestenborgh.
Kinderen van Claes Wouter Jan en Marie:
1 Adriana (Adiaentje Claes Wouters) van Goirl. Zij is gedoopt in 03-1654 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:14]. Bij de doop van Adiaentje Claes Wouters waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Henricusdr de Jongh en Joannes Nicolaus Woestenborchs.
Getuige bij:
02-11-1697     doop Clasina van Munster (geb. 1697)    [tante moederszijde]
Adiaentje Claes Wouters trouwde, 31 jaar oud, op 25-04-1685 in Hilvarenbeek met Guilelmus Joannes (Willem Janssen) van den Nieuwenhuijse. Bij het kerkelijk huwelijk van Adiaentje Claes Wouters en Willem Janssen waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Reusel en Guilelmus van Tilborch.
2 Paulina (Paula) van Goirl. Zij is gedoopt op 27-11-1656 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:23v]. Bij de doop van Paula waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Cornelis Nicolaus de Gruijter en Walterus Joannes Vrints. Paula is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1731 in Breda.
Adres:
van ±1682     Breda
Getuige bij:
07-05-1689     doop Petrus van Nuijnen (geb. 1689)
11-04-1704     doop Nicolaas van der Meeren (geb. 1704)    [tante moederszijde]   [bron: SAB BR-DTBDRK IV-9:9:42]
Paula:
(1) begon een relatie, 25 jaar oud, op 21-03-1682 met Jacobus.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 03-09-1684 in Breda met Joannes Peters. Bij het kerkelijk huwelijk van Paula en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gasparus Peters en Elisabeth Simons.
(3) trouwde, minstens 29 jaar oud, na 1685 met Joannes van Veren.
(4) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1690 [bron: SAB BR-BBNH III-8:870] met Jan van Ruygen.
3 Joannes (Jan Claes Wouters) van Goirle, gedoopt op 17-03-1659 in Hilvarenbeek. Volgt VII-a.
4 Joanna (Jenneken Claes Wouters) van Goirle. Zij is gedoopt op 09-06-1663 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:47v]. Bij de doop van Jenneken Claes Wouters waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina en Christianus Cornelis Naijkens.
Adres:
van ±1691     Breda
Jenneken Claes Wouters:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 14-06-1691 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:49] met Leonardus van Munster. Bij het kerkelijk huwelijk van Jenneken Claes Wouters en Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Reusel en Gijsbertus van Rijthoven.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17-04-1702 in Breda [bron: RHCT SB-HB 700:72:382;] met Cornelis van Mueren.
Adres:
1707     Breda   [bron: RHCT SB-HB 700:72:382]
5 Petrus van Goirle. Hij is gedoopt op 07-05-1669 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:70v]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Sara Janssens en Joanna Evieris Michielsen.
VII-a Joannes (Jan Claes Wouters) van Goirle, zoon van Nicolaes Walterus (Claes Wouter Jan) van Goirle (zie VI-a) en Maria Nicolausdr (Marie) Woestenborgh. Hij is gedoopt op 17-03-1659 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:33]. Bij de doop van Jan Claes Wouters waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Paulus Mattheus Dielis en Jacobus Adrianus van Trier. Jan Claes Wouters is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1729 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-DTB 454:NG].
Akten:
26-08-1694     Akte van attestatie
Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Nicolaes Beersmans en Hendrick van Diessen schepenen van Hilvarenbeek, op verzoek van de drossaard van Hilvarenbeek, Jan Nicolaes Wouter van Goirle in zijn huis liggende zwaar gewond en mr Adriaen Hanegraeff, die verklaard dat hij Van Goirle die gewond was op het voorhoofd aan de rechter zijde. De patient verklaarde dat hij bij zonsondergang met zijn kar en paard bij het huis van de vorster van Moergestel stond, komende van Oisterwijkse markt vragende aan zijn zwager Willem van den Nieuwenhuijsen of hij naar huis wilde. Jan Moonen antwoorde hierop dat hij nog niet zou gaan. Ongeveer 20 passen van het huis van de vorster heeft Moonen hem van achteren met twee slagen met een stok op de armen geslagen en hij neerviel, hij hem liggende op de grond een slag met de stok op het hoofd heeft gegeven wat door Cornelis Hackens, Adriaen Adriaans van Spreuwel en Willem van de Nieuwenhuijsen is gezien.
Bijzonderheden: mishandeling
  [bron: RHCT HB-SB 700:207:364v]
23-09-1694     Akte van attestatie
Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Peter C Bruers en Dirck van Laerhoven schepenen van Hilvarenbeek, Cornelis Hackens inwoner van Hilvarenbeek die is gedaagd om te getuigen voor de drossaard dat hij heeft gezien dat Johan Moonen op den 25ste augustus in Moergestel, Jan Nicolaes van Goirle met wie Moonen woorden had en dat Moonen hem heeft geslagen met een stok. Ook getuigde Willem van den Nieuwenhuijsen zwager van van Goirle dat zijn zwager door Moonen is geslagen.
Bijzonderheden: mishandeling
  [bron: RHCT HB-SB 700:207:365v]
07-02-1701     Akte van attestatie
Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Otto Esteninck en Jacobus Glavimans schepenen van Hilvarenbeek, Agenta de huisvrouw van Wouter Hendricx de jonge oud ca 1 a 72 jaar en Jan Niclaes Wouter van Goirle oud ca 40 jaar inwoners van Hilvarenbeek. Welke verklaren op vezoek van Cornelis Jan Wustenbergh, dat de eerste attestant heeft gezien dat zeker bleekveld gelegen onder de Drie Huijsen, voor het erf van Wouter Joost Delien met een heg is afzet. De tweede attestant verklaard dat hij zijn vader heeft horen zeggen dat hij van Jan Wustenberghs vader gekocht ongeveer 30 jaar geleden de voorschreven erve aan de Goirdijk.
  [bron: RHCT HB-SB 700:208:25v]
Getuige bij:
02-11-1697     doop Clasina van Munster (geb. 1697)    [oom moederszijde]
01-04-1707     doop Paulus van Muer (geb. 1707)    [oom moederszijde]
Jan Claes Wouters:
(1) trouwde, 31 jaar oud, in 04-1690 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:47v] met Joanna Leonardusdr Segers. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan Claes Wouters en Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Reusel en Joannes Hubertus Schellekens.
(2) trouwde, 57 jaar oud, in 07-1716 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:4:5] met Heijltje Janze van de Ven, nadat zij op 24-06-1716 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-NGT 454:8:23]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan Claes Wouters en Heijltje waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Naijkens en Mr. Paulus Smulder. Heijltje is geboren in Haaren.
Kind van Jan Claes Wouters en Joanna:
1 Maria van Goirl. Zij is gedoopt op 25-12-1692 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:169v]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elizabeta Joannes Pasmans en Joannes van Goirl (geb. 1658) [zie VI-c] [oudoom vaderszijde].
VI-b Jan Wouter Jan van Goirle is geboren omstreeks 1631, zoon van Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle (zie V-b).
Akten:
30-03-1688     Akte van attestatie
Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor drossaard Jacobus Emens, Gerrit van Luijnen en Hendrick van Diessen schepenen van Hilvarenbeek, Michiel van den Nieuwenhuijssen, Jordaen Pellen de vorster, Maaijken weduwe Hendrick Wilborts, Hendrick Wilbort Anthonis en Jan Wouter Jan Goirle alle inwoners van Hilvarenbeek welke eendrachtig verklaren op verzoek van Gerrit Jacob Noeijens, Bernaerd van Wustenburgh, dat de wouwer van Thomas Schilders naast de kant van Helliger Mijs omstreeks 40 jaar geleden had een sluis. Dat Thomas Schilders de dijk heeft opgehoogd.
  [bron: RHCT HB-SB 700:207:150]
Feiten:
1682     Gezinshoofd bij volkstelling 1682:
lijste van huijsgesinnen binnen
de Vrijthoff die welcke ijeder
moeten betaelen int aertgebruijck
int halff jaer tien stuijvers
ingegaen met primo april
Getuige bij:
03-05-1700     doop Cornelis van Goirle (1700-1762) [zie VIII-a]    [grootvader vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:190v]
15-03-1701     doop Joannes van Goirle (1701-1701) [zie VII-c,2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:194]
04-02-1703     doop Walterus van Goirle (geb. 1703) [zie VIII-b]    [grootvader vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:201v]
03-06-1703     doop Joannes van Goirle (geb. 1703) [zie VII-b,6]    [grootvader vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:202v]
Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-04-1662 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:14:15v] met Lucia Servaes Adriaens, nadat zij op 18-03-1662 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:14:15v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-04-1662 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:15v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Huijsmans, Willem Hendrik Lodewijcx, Nicolaus Andreas Nauwen, Adrianus (Adriaen) Stevens, Aert Jaspers Thielemans en Wouter Jansen Claes Goorle (1605-±1667) [zie V-b] [vader bruidegom]. Lucia is een dochter van Servaes Adriaens Cornelia Henrick Bruers.
Kinderen van Jan en Lucia:
1 Paula van Goirle. Zij is gedoopt op 14-07-1663 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:48]. Bij de doop van Paula waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruit Claes Cornelis Peters Diercx [zie V-b] [stiefmoeder van vader] en Adrianus (Adriaen) Stevens. Paula is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 18-07-1716 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB:DTB NG:454]. Paula trouwde, 30 jaar oud, op 13-04-1694 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:51] met Daniel Jacobus van Poppel. Bij het kerkelijk huwelijk van Paula en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Eduardus (Eerwaarde Heer) van Monckhoven.
2 Cornelia van Goirle. Zij is gedoopt op 30-08-1665 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:56v]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Joannes de Jong en Catharina Stephanus Adrianus Stevens.
3 Joannes Joannes van Goirle, gedoopt op 11-04-1668 in Hilvarenbeek. Volgt VII-b.
4 Gualterus (Wouter Jan) van Goirle, gedoopt op 29-06-1673 in Hilvarenbeek. Volgt VII-c.
VII-b Joannes Joannes van Goirle, zoon van Jan Wouter Jan van Goirle (zie VI-b) en Lucia Servaes Adriaens. Hij is gedoopt op 11-04-1668 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:67]. Joannes trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1692 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:49v] met Petronella Joannes Michielsen (alias Prinsen). Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Huijsmans en Joannes van Reusel. Petronella is een dochter van Jan Michael Wouters Prinsen en Maria Cornelis van Besouwen.
Kinderen van Joannes en Petronella:
1 Joannes van Goirle. Hij is gedoopt op 28-03-1695 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:174]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Lucia van Goirl (geb. 1637).
2 Maria van Goirle. Zij is gedoopt op 16-07-1696 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:177]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Lucia van Goirl (geb. 1637). Maria trouwde, 22 jaar oud, op 21-11-1718 in Hilvarenbeek met Henricus Daniels, nadat zij op 05-11-1718 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-11-1718 in Hilvarenbeek.
3 Joanna (Jenneken Jan) van Goirle. Zij is gedoopt op 14-05-1698 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:182v]. Bij de doop van Jenneken Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Jan van Goirle (geb. 1673) [zie VII-c] [oom vaderszijde] en Guilielma Joannes Michaelis (vr 1680-na 1697).
Akten:
02-12-1732     Borgbrief (akte van indemniteit)
Zeelst van Bernard
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
Plaats van afgifte: Hilvarenbeek
Plaats van bestemming: Diessen
Instelling: Corpus
Familienaam partner: Gool van Jenneken Jan
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
  [bron: RHCT HB-SB 700:177:208v]
Jenneken Jan trouwde, 28 jaar oud, op 23-02-1727 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-ST 454:15:276] met Bernard Huijbert van Zeelst, nadat zij op 08-02-1727 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-ST 454:15:276]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1727 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:4:10].
Akten:
02-12-1732     Borgbrief (akte van indemniteit)
Zeelst van Bernard
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
Plaats van afgifte: Hilvarenbeek
Plaats van bestemming: Diessen
Instelling: Corpus
Familienaam partner: Gool van Jenneken Jan
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
  [bron: RHCT HB-SB 700:177:208v]
4 Cornelius (Cornelis) van Goirle, gedoopt op 03-05-1700 in Hilvarenbeek. Volgt VIII-a.
5 Walterus van Goirle, gedoopt op 04-02-1703 in Hilvarenbeek. Volgt VIII-b.
6 Joannes van Goirle. Hij is gedoopt op 03-06-1703 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:202v]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannes Prinsen en Jan Wouter Jan van Goirle (geb. ±1631) [zie VI-b] [grootvader vaderszijde].
7 Elisabetha van Goirle. Hij is gedoopt op 13-01-1705 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:4:1v]. Bij de doop van Elisabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Bastiaensen en Maria Walterus van Goirle.
8 Joannes (Jan) van Goirle, geboren in Hilvarenbeek. Volgt VIII-c.
VIII-a Cornelius (Cornelis) van Goirle, zoon van Joannes Joannes van Goirle (zie VII-b) en Petronella Joannes Michielsen (alias Prinsen). Hij is gedoopt op 03-05-1700 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:190v]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jan Wouter Jan van Goirle (geb. ±1631) [zie VI-b] [grootvader vaderszijde]. Cornelis is overleden op 04-08-1762 in Diessen, 62 jaar oud. Hij is begraven op 07-08-1762 in Diessen.
Akten:
02-01-1727     Borgbrief (akte van indemniteit):
Gool van Cornelis
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
Plaats van afgifte: Hilvarenbeek
Plaats van bestemming: Diessen
Instelling: Corpus
Familienaam partner: Hessels Marie
  [bron: RHCT HB-SB 700:176:355v]
1769     Akte van verkoping:
Plaats: Diessen
Wat: hout
Naam: Gool Jan en Peeter van en Jan Aerts als man van Jenne Marie van Gool weduwe Peter Moonen als mede over de drie onmondige kinderen van Peter Moonen
Opmerking: bomen en schaarhout
Toponiem: waterstraat
  [bron: RHCT HB-SB 700:131:266v]
19-09-1796     Akte van erfdeling:
Verkoper: Cornelis van Gool
Koper:
Onroerende goederen: huis, stal, schuur, percelen zaai en weiland
Plaats: Diessen
Toponiemen: Waterstraat
Roerende goederen:
Bijzonderheden: de erfgenamen van de goederen van Cornelis van Gool zijn Cornelis Peter van Gool inwoner van Baal en Michiel en Maria Peter van Gool inwoners van Diessen en het onmondige kind van Peter Peter van Gool en Hendrina Fabrij genaamd Peter en Paulus Schilders als man van Cornelia Jan van Gool inwoners van Diessen en Hendrik Maaijen als man van Maria Jan van Gool inwoners van Tilburg en Peter en Catharina Jan van Gool, het onmondige kind van Cornelis Peeter Moonen verwekt bij Petronella van den Biggelaar genaamd Hendrina en Jan Francis Snellen als man van Maria Peter Moonen en Johannes Peter Moonen inwoners van Tilburg
  [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1723 in Hilvarenbeek met Maria Joannes (Maria Jan, Marie) Hessels, nadat zij op 21-08-1723 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-09-1723 in Diessen. Maria Jan, Marie is overleden op 10-05-1749 in Diessen. Zij is begraven op 12-05-1749 in Diessen.
Kinderen van Cornelis en Maria Jan, Marie:
1 Joannes van Goirle, gedoopt op 19-02-1724 in Diessen. Volgt IX-a.
2 Petrus (Peeter Cornelis) van Goirle, gedoopt op 24-01-1727 in Diessen. Volgt IX-b.
3 Joanna Maria (Jennemarie Cornelis) van Goirle. Zij is gedoopt op 07-03-1730 in Diessen. Jennemarie Cornelis is overleden op 12-04-1793 in Diessen, 63 jaar oud. Zij is begraven op 15-04-1793 in Diessen. Jennemarie Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1756 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:16:118v] met Petrus Cornelius (Peter) Moonen, nadat zij op 15-09-1756 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:16:118v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jennemarie Cornelis en Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van de Put en Peter de Rooij. Peter is geboren in Middelbeers.
Notitie bij overlijden van Peter: Kinderen van Petrus Moonen waren onmondig toen hij gestorven is en toen Joanna Maria met Jan Aerts trouwde
(2) trouwde [bron: RHCT HB-SB 700:131:266v] met Joannes (Jan hendrik) Aerts. Jan hendrik trouwde later op 30-05-1762 in Hilvarenbeek met Maria Catharina van Goirle (1736-1773), zie VIII-a,5.
Getuige bij:
21-02-1762     kerkelijk huwelijk Adriaan van Gool (ovl. 1794) en Adriana van Casteren (ovl. 1792) [zie IX-d]    [aangetrouwde neef vaderszijde bruidegom]   [bron: Hilvarenbeek NG trouwen 1740-1805 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 9, pg 42v)]
4 Michael (Michiel Cornelis) van Gool. Hij is gedoopt op 29-04-1733 in Diessen. Michiel Cornelis is overleden op 02-06-1758 in Diessen, 25 jaar oud. Hij is begraven op 05-06-1758 in Diessen.
5 Maria Catharina van Goirle. Zij is gedoopt op 12-10-1736 in Diessen. Maria is overleden, 37 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1773 in Diessen. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1762 in Hilvarenbeek met Joannes (Jan hendrik) Aerts, nadat zij op 15-05-1762 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-05-1762 in Hilvarenbeek. Jan hendrik trouwde voorheen [bron: RHCT HB-SB 700:131:266v] met Joanna Maria (Jennemarie Cornelis) van Goirle (1730-1793), zie VIII-a,3.
Getuige bij:
21-02-1762     kerkelijk huwelijk Adriaan van Gool (ovl. 1794) en Adriana van Casteren (ovl. 1792) [zie IX-d]    [aangetrouwde neef vaderszijde bruidegom]   [bron: Hilvarenbeek NG trouwen 1740-1805 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 9, pg 42v)]
IX-a Joannes van Goirle, zoon van Cornelius (Cornelis) van Goirle (zie VIII-a) en Maria Joannes (Maria Jan, Marie) Hessels. Hij is gedoopt op 19-02-1724 in Diessen. Joannes is overleden op 16-02-1790 in Diessen, 65 jaar oud. Joannes trouwde, 39 jaar oud, op 08-05-1763 in Hilvarenbeek met Maria van Gils, nadat zij op 23-04-1763 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-05-1763 in Diessen.
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Peter Jan van Gool.
2 Cornelia Jan van Gool. Zij is gedoopt op 14-02-1764 in Diessen. Cornelia is overleden op 29-06-1831 in Diessen, 67 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1831:15].
Beroep:
1831     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1831:15]
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 10-07-1791 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v] met Paulus Cornelis Schilders, nadat zij op 25-06-1791 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-07-1791 in Diessen.
3 Maria (Maria Jan Cornelis) van Gool. Zij is gedoopt op 16-07-1766 in Diessen. Maria Jan Cornelis is overleden op 07-12-1815 in Tilburg, 49 jaar oud [bron: rHCT BSO-TB 918:205].
Adres:
19-09-1796     Tilburg   [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
Akten:
05-04-1794     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Maria Jan Cornelis
Geboorteplaats: Diessen
Plaats van afgifte: Diessen
Plaats van bestemming: Tilburg
Instelling: Corpus
  [bron: RHCT HB DB 700:188:1v]
28-06-1797     Akte van transport
Verkoper: Hendrik Maaij
Koper: Cornelis Jan van Gool
Onroerende goederen: kamer, stal, percelen zaai en weiland
Plaats: Diessen
Toponiemen: Waterstraat
Bijzonderheden: verkoper Hendrik van Maaij als man van Maria Cornelis van Gool inwoners van Tilburg zij verkopen een derde van de goederen
  [bron: RHCT HB-SB 700:96:21v]
Maria Jan Cornelis trouwde [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v] met Hendrik Maaijen.
Adres:
19-09-1796     Tilburg   [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
4 Adriana van Gool. Zij is gedoopt op 18-09-1770 in Diessen. Adriana is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 27-12-1770 in Diessen.
5 Michael van Gool. Hij is gedoopt op 13-04-1772 in Diessen.
6 Maria Catharina/ Anna Catharina (Catharina Jan) van Gool. Zij is gedoopt op 21-10-1775 in Diessen. Catharina Jan is overleden op 02-11-1846 in Diessen, 71 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1846:17].
Beroep:
1846     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1846:17]
Catharina Jan trouwde, 30 jaar oud, op 03-11-1805 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:17:190v] met Johannes Cornelis (Jan) Schilders, nadat zij op 19-10-1805 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-RKT 277:8:82]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-11-1805 in Diessen [bron: RHCT D-RKT 277:8:82].
IX-b Petrus (Peeter Cornelis) van Goirle, zoon van Cornelius (Cornelis) van Goirle (zie VIII-a) en Maria Joannes (Maria Jan, Marie) Hessels. Hij is gedoopt op 24-01-1727 in Diessen. Peeter Cornelis is overleden op 23-01-1793 in Diessen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1793 in Diessen. Peeter Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 02-04-1758 in Hilvarenbeek met Maria (Maria Hendrik) Hagen (Verhagen), nadat zij op 18-03-1758 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Maria Hendrik is overleden op 06-02-1783 in Diessen.
Kinderen van Peeter Cornelis en Maria Hendrik:
1 Cornelis Peter van Gool.
Adres:
19-09-1796     Baal   [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
Akten:
13-02-1792     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Cornelis Peter
Geboorteplaats: Diessen
Plaats van afgifte: Diessen
Plaats van bestemming: Baarle Hertog
Instelling: Corpus
  [bron: RHCT HB DB 700:187:168]
2 Petrus (Peeter Peeter Cornelis) van Gool, gedoopt op 11-11-1761 in Diessen. Volgt X-a.
3 Michael (Michiel Peter) van Gool. Hij is gedoopt op 28-10-1764 in Diessen. Michiel Peter is overleden op 13-07-1799 in Diessen, 34 jaar oud. Hij is begraven op 16-07-1799 in Diessen.
Adres:
19-09-1796     Diessen   [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
4 Maria Catharina (Maria Peter) van Gool. Zij is gedoopt op 12-09-1767 in Diessen. Maria Peter is overleden op 02-05-1802 in Diessen, 34 jaar oud [bron: RHCT DTB-D 277]. Zij is begraven op 05-05-1802 in Diessen [bron: RHCT DTB-D 277:5].
Adres:
19-09-1796     Diessen   [bron: RHCT HB-SB 700:95:170v]
Maria Peter trouwde, 32 jaar oud, op 20-04-1800 in Hilvarenbeek met Adrianus (Adriaan Adriaan) van Overbeek, nadat zij op 05-04-1800 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-04-1800 in Diessen.
5 Henrica van Goirle. Zij is gedoopt op 24-10-1770 in Diessen. Henrica is overleden, 7 maanden oud. Zij is begraven op 18-06-1771 in Diessen.
X-a Petrus (Peeter Peeter Cornelis) van Gool, zoon van Petrus (Peeter Cornelis) van Goirle (zie IX-b) en Maria (Maria Hendrik) Hagen (Verhagen). Hij is gedoopt op 11-11-1761 in Diessen.
Akten:
21-03-1787     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Peeter Peeter Cornelis
Geboorteplaats: Diessen
Plaats van afgifte: Diessen
Plaats van bestemming: Duizel
Instelling: Corpus
  [bron: RHCT HB DB 700:186:193v]
Peeter Peeter Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1787 in Duizel [bron: DTB Duizel inv.nr. 11.2 , folio 63v] met Hendrica (Hendrina) Fabrij (Fabri), nadat zij op 17-03-1787 in Eersel in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Eersel inv.nr. 13.9 , folio 31]. Hendrina is geboren in Duizel.
Kind van Peeter Peeter Cornelis en Hendrina:
1 Peter van Gool.
Notitie bij Peter: Onmondig in 1796 [RHCT HB-SB 700:95:170v]
VIII-b Walterus van Goirle, zoon van Joannes Joannes van Goirle (zie VII-b) en Petronella Joannes Michielsen (alias Prinsen). Hij is gedoopt op 04-02-1703 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:201v]. Bij de doop van Walterus waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Daniels van Poppel en Jan Wouter Jan van Goirle (geb. ±1631) [zie VI-b] [grootvader vaderszijde]. Walterus trouwde, 29 jaar oud, op 01-02-1733 in Tilburg [bron: RHCT T-NGT 15:16:481] met Marij Pigmans. Bij het kerkelijk huwelijk van Walterus en Marij waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Kouwenberg en Cornelis Vennix.
Notitie bij het huwelijk van Walterus en Marij: Getuige Cornelis Vennix is zwager van de bruidegom
Getuige Wouter Kouwenberg is zwager van de bruid
Getuige bij:
18-06-1765     doop Antonius Walterus van Gool (geb. 1765) [zie IX-c,1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Walterus en Marij:
1 Joannes van Gool, gedoopt op 11-01-1734 in Tilburg. Volgt IX-c.
2 Eerste kind van tweeling van Goirle, geboren omstreeks 1737. Eerste is overleden, ongeveer een jaar oud. Hij of zij is begraven op 08-01-1737 in Tilburg.
3 Tweede kind van tweeling van Goirle, geboren omstreeks 1737. Tweede is overleden, ongeveer een jaar oud. Hij of zij is begraven op 08-01-1737 in Tilburg.
4 Waltherus van Gool. Hij is gedoopt op 30-07-1740 in Tilburg.
IX-c Joannes van Gool, zoon van Walterus van Goirle (zie VIII-b) en Marij Pigmans. Hij is gedoopt op 11-01-1734 in Tilburg. Joannes trouwde met Maria Deckers.
Kind van Joannes en Maria:
1 Antonius Walterus van Gool. Hij is gedoopt op 18-06-1765 in Tilburg. Bij de doop van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Marij Pigmans [zie VIII-b] [grootmoeder vaderszijde].
VIII-c Joannes (Jan) van Goirle is geboren in Hilvarenbeek, zoon van Joannes Joannes van Goirle (zie VII-b) en Petronella Joannes Michielsen (alias Prinsen). Hij is gedoopt op 28-09-1708 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:4:8r]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Dun en Elisabeth van Spaendonck. Jan is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-1773 in Diessen.
Akten:
05-05-1732     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Jan
Geboorteplaats: Hilvarenbeek
Plaats van afgifte: Hilvarenbeek
Plaats van bestemming: Diessen
Instelling: Corpus
Familienaam partner: Stalphers Elisabeth Jan
  [bron: RHCT HB SB 700:177:184v]
25-03-1755     Akte van transport
Verkoper: Jan van Gool
Koper: Gijsbert van Overbeek
Onroerende goederen: percelen weiland
Plaats: Diessen
Toponiemen: Waterstraat
Roerende goederen:
Bijzonderheden: Jan van Gool als man van Elisabeth Jan Stalpers, Adriaan Maasch als man van Marie Jan Stalpers, Gerrit Adriaan Jonkers en Anthonij van Overbeek,en de andere erfgenamen van Marten Peter Otten allen erfgenamen van Marte Peter Otten
  [bron: RHCT HB-SB 700:80:301v]
26-09-1757     Akte van erfdeling
Verkoper: Jan van Gool
Koper: Adriaan Jan Maas
Onroerende goederen: percelen grond
Plaats: Diessen
Toponiemen: Sprenkelseijnd
Bijzonderheden: Jan van Gool als man van Elisabeth Jan Stalpers inwoners van Diessen en Adriaan Jan Maas als man van Maria Jan Stalpers, zij verdelen de goederen van de ouders van Elisabeth en Maria Stalpers
  [bron: RHCT HB-SB 700:81:176v]
25-02-1774     Akte van transport
Verkoper: Jan van Gool zijn kinderen
Koper: Jan van Gijsel
Onroerende goederen: perceel weiland
Plaats: Diessen
Toponiemen: Sprenkeleind, Aabeemd
Bijzonderheden: verkopers de kinderen van Jan van Gool genaamd Jan, Peternel, Martinus, Adriaan, Peter, Adriana en Nicolaas van Gool
  [bron: RHCT HB-SB 700:87:23]
25-02-1774     Akte van transport
Verkoper: Jan van Gool zijn kinderen
Koper: Jacobus Noijens
Onroerende goederen: perceel zaailand
Plaats: Diessen
Toponiemen: Wisterik
Bijzonderheden: verkopers de kinderen van Jan van Gool genaamd Jan, Peternel, Martinus, Adriaan, Peter, Adriana en Nicolaas van Gool
  [bron: RHCT HB-SB 700:87:24v]
25-02-1774     Akte van transport
Verkoper: Jan van Gool zijn kinderen
Koper: Wilbort van Gijsel
Onroerende goederen: perceel zaailand
Plaats: Baarschot
Toponiemen: Batenhoek
Bijzonderheden: verkopers de kinderen van Jan van Gool genaamd Jan, Peternel, Martinus, Adriaan, Peter, Adriana en Nicolaas van Gool
  [bron: RHCT HB-SB 700:87:25]
25-02-1774     Akte van Transport
Verkoper: Jan van Gool zijn kinderen
Koper: Daniel Mallens
Onroerende goederen: perceel weiland
Plaats: Hilvarenbeek
Toponiemen: Diessensbroek
Bijzonderheden: verkopers de kinderen van Jan van Gool genaamd Jan, Peternel, Martinus, Adriaan, Peter, Adriana en Nicolaas van Gool
  [bron: RHCT HB-SB 700:87:25v]
10-09-1794     Akte van transport
Verkoper: Peeter Jan van Gool
Koper: Cornelis Peeter de Laat
Onroerende goederen: huis met hof en aangelag
Plaats: Diessen
Toponiemen: Sprenkelseind
Bijzonderheden: verkopers zijn Peeter, Peternella en Adriaan en Jan Jan van Gool en Martinus Jan van Gool inwoner van Goirle en Gerrit van Laarhoven als man van Johanna Adriaan van Gool en Willem van de Flaast als man van Elisabeth Adriaan van Gool inwoners van Gilze
  [bron: RHCT HB-SB 700:94:274v]
Getuige bij:
02-02-1766     kerkelijk huwelijk Martinus Jan van Gool (geb. 1735) en Anthonetta van Ierssel (ovl. 1808) [zie IX-f]    [vader bruidegom]   [bron: RHCT T-NGT 15:19:190]
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 22-04-1731 in Hilvarenbeek met Elisabetha (Elisabeth Jan) Stalpaelt (Stalpaerts), 26 jaar oud, nadat zij op 07-04-1731 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1731 in Diessen [bron: RHCT HB-NGT 454:8:97]. Elisabeth Jan is een dochter van Joannes Stoffel Stalpaelt en Adriana (Adriaentjen Gijsberts) van Overbeecq. Zij is gedoopt op 05-09-1704 in Diessen. Elisabeth Jan is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 06-10-1766 in Diessen.
Kinderen van Jan en Elisabeth Jan:
1 Adrianus (Adriaan) van Gool, geboren in Diessen. Volgt IX-d.
2 Johannes (Jan Jans) van Gool, gedoopt op 20-12-1731 in Diessen. Volgt IX-e.
3 Petronella (Peternel) van Goirle. Zij is gedoopt op 21-07-1733 in Diessen. Peternel is overleden op 08-10-1813 in Diessen, 80 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1813:9].
Beroep:
1813     Spinster   [bron: RHCT D-BSO 905:1813:9]
Feiten:
1813     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1813:9]
4 Martinus Jan van Gool, gedoopt op 27-07-1735 in Diessen. Volgt IX-f.
5 Maria van Goirle. Zij is gedoopt op 15-12-1737 in Diessen.
6 Adriana van Goirle. Zij is gedoopt op 08-03-1740 in Diessen.
7 Gerardus van Goirle. Hij is gedoopt op 25-03-1742 in Diessen.
8 Petrus (Peter Jan) van Goirle, gedoopt op 20-12-1744 in Diessen. Volgt IX-g.
9 Adriana van Goirle. Zij is gedoopt op 08-05-1747 in Diessen. Adriana is overleden op 28-06-1823 in Diessen, 76 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:17].
Beroep:
1823     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1823:17]
Feiten:
1823     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1823:17]
10 Nicolaas van Gool. Hij is gedoopt op 26-09-1750 in Diessen. Nicolaas is overleden op 22-12-1785 in Diessen, 35 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1785 in Diessen.
IX-d Adrianus (Adriaan) van Gool is geboren in Diessen, zoon van Joannes (Jan) van Goirle (zie VIII-c) en Elisabetha (Elisabeth Jan) Stalpaelt (Stalpaerts). Hij is begraven op 04-08-1794 in Diessen.
Akten:
30-08-1768     Akte van attestatie
Plaats: Diessen
Personen: Verschenen voor Pieter Smilten en Louis Baijens schepenen van Hilvarenbeek, Adriaan Vingerhoets en Adriaan van Gool en Jan Broekmans alle inwoners van Diessen welke verklaren op verzoek van de regenten van Diessen. Dat zij op dinsdag 7 juni 1768 zijn geweest van Baarschot naar de Oostelbeerse windmolen op de hei tussen Diessen en Westelbeers en daar gezien hebben Jan Jan van Spreuwel die daar turf stak. Daar is gekomen Cornelis van Eeten inwoner van Westelbeers en nog 8 a 9 ingezetenen van Westelbeers met 2 karren en paarden. Zij de turf die Jan Jan van Spreuwel had gestoken op hebben geladen.
Bijzonderheden: diefstal
  [bron: RHCT 700:211:89v]
10-09-1794     Akte van transport
Verkoper: Peeter Jan van Gool
Koper: Cornelis Peeter de Laat
Onroerende goederen: huis met hof en aangelag
Plaats: Diessen
Toponiemen: Sprenkelseind
Bijzonderheden: verkopers zijn Peeter, Peternella en Adriaan en Jan Jan van Gool en Martinus Jan van Gool inwoner van Goirle en Gerrit van Laarhoven als man van Johanna Adriaan van Gool en Willem van de Flaast als man van Elisabeth Adriaan van Gool inwoners van Gilze
  [bron: RHCT HB-SB 700:94:274v]
Adriaan trouwde op 21-02-1762 in Hilvarenbeek met Adriana van Casteren, nadat zij op 06-02-1762 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hilvarenbeek NG trouwen 1740-1805 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 9, pg 42v)]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-02-1762 in Diessen [bron: Hilvarenbeek NG trouwen 1740-1805 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 9, pg 42v)]. Bij het kerkelijk huwelijk van Adriaan en Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes (Jan hendrik) Aerts [aangetrouwde neef vaderszijde bruidegom] en Huijbert Moonen. Adriana is overleden op 04-07-1792 in Diessen.
Kinderen van Adriaan en Adriana:
1 Simon van Gool. Hij is gedoopt op 14-03-1762 in Diessen. Simon is overleden op 04-05-1793 in Diessen, 31 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1793 in Diessen.
2 Joannes van Gool. Hij is gedoopt op 24-10-1763 in Diessen.
3 Joanna (Johanna Adriaan) van Gool. Zij is gedoopt op 03-05-1766 in Diessen. Johanna Adriaan is overleden op 23-10-1823 in Diessen, 57 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:24].
Beroep:
1823     Spinster   [bron: RHCT D-BSO 905:1823:24]
Johanna Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1793 in Hilvarenbeek met Gerardus Driek (Gerrit) van Laarhoven, nadat zij op 30-03-1793 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1793 in Hilvarenbeek.
4 Elisabeth (Elisabeth Adriaan) van Gool. Zij is gedoopt op 09-10-1769 in Diessen.
Akten:
23-09-1788     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Elisabeth Adriaan
Geboorteplaats: Diessen
Plaats van afgifte: Diessen
Plaats van bestemming: Gilze
Instelling: Corpus
  [bron: RHCT HB DB:186:263v]
Elisabeth Adriaan:
(1) trouwde met Willem van de Flaast.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 11-06-1812 in Klundert met Jacques de Kok, ongeveer 29 jaar oud. Jacques is geboren omstreeks 1783 in Klundert, zoon van Adam de Kok en Cornelie de Graaf.
IX-e Johannes (Jan Jans) van Gool, zoon van Joannes (Jan) van Goirle (zie VIII-c) en Elisabetha (Elisabeth Jan) Stalpaelt (Stalpaerts). Hij is gedoopt op 20-12-1731 in Diessen. Jan Jans is overleden op 05-06-1790 in Diessen, 58 jaar oud. Hij is begraven op 08-06-1790 in Diessen.
Akten:
15-11-1765     Akte van vernadering
Verkoper: Jan van Gool de jonge
Koper: Martinus van der Meijs
Onroerende goederen: huis, stal, schuur, hof en percelen grond
Plaats: Haghorst
Bijzonderheden: Jan van Gool de jonge als man van Catharina Francis Tielens inwoners van Diessen, heeft vernaderd de goederen welke zijn getransporteerd d.d. 19 november 1764 doorMathijs van Rooij heeft overgedaan aan Martinus van der Meijs, zie folio 014
  [bron: RHCT HB-SB 700:84:128]
14-02-1769     Akte van gelofte
Verkoper: Jan van Gool junior
Koper: Pieter van Gestel
Plaats: Diessen
Roerende goederen: gelofte van 100 gulden
Bijzonderheden: geleende gelden gebruikt voor vernadering van de hoeve van Martinus van der Meijs welke meijs had gekocht van Marten van Rooij d.d. 19 november 1764, door van Gool vernaderd d.d. 15 november 1765
  [bron: RHCT HB-SB 700:85:240]
16-12-1791     Akte van erfdeling
Verkoper: Peeter Bukken weduwe
Onroerende goederen: percelen zaai en weiland
plaats: Haghorst
Bijzonderheden: de erfgenamen van de weduwe Peeter Bukken zijn Johannes Hendricus Vos inwoner van Cromvoirt en de onmondige kinderen van Jan Jan van Gool genaamd Hendricus en Cornelis Jan van Gool inwoners van Diessen verwekt bij Hendrina Jan Seijkens
  [bron: RHCT HB-SB 700:94:15v]
Jan Jans:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1757 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:16:123v] met Catharina Francis Tielens, nadat zij op 11-06-1757 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hilvarenbeek SCH trouwen 1740-1787 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 16, pg 123v)]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan Jans en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van de Put en Peter de Rooij. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-07-1757 in Diessen. Catharina is overleden in 1766 in Diessen.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 18-06-1769 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:16:179] met Lucia Thomas van Oudenhouven, nadat zij op 20-05-1769 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hilvarenbeek SCH trouwen 1740-1787 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 16, pg 179)]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan Jans en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van de Put en Jan Verhart. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-06-1769 in Diessen.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 07-02-1773 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:16:201] met Henrica Sijkens, 35 jaar oud, nadat zij op 23-01-1773 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hilvarenbeek SCH trouwen 1740-1787 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 16, pg 201)]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan Jans en Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus de Bosson en Peter van Winteroij (vr 1755-na 1772). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-02-1773 in Diessen. Henrica is een dochter van Joannes Sijkens en Maria Joannes Schurmans. Zij is gedoopt op 24-05-1737 in Udenhout. Henrica is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 30-07-1787 in Diessen.
Kind van Jan Jans en Catharina:
1 Franciscus (Fransis Jan Jan) van Gool, gedoopt op 21-06-1757 in Diessen. Volgt X-b.
Kind van Jan Jans en Lucia:
2 Joannes (Jan) van Gool, gedoopt op 31-05-1769 in Diessen. Volgt X-c.
Kinderen van Jan Jans en Henrica:
3 Henricus (Hendrik Jan) van Gool, geboren in Diessen. Volgt X-d.
4 Cornelis Jan van Gool. Hij is gedoopt op 28-04-1776 in Hilvarenbeek. Cornelis is overleden op 18-09-1825 in Diessen, 49 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1825:11].
Beroep:
1825     Matroos   [bron: RHCT D-BSO 905:1825:11]
Onbekend:
1825     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1825:11]
X-b Franciscus (Fransis Jan Jan) van Gool, zoon van Johannes (Jan Jans) van Gool (zie IX-e) en Catharina Francis Tielens. Hij is gedoopt op 21-06-1757 in Diessen. Fransis Jan Jan is overleden op 09-04-1823 in Diessen, 65 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:14]. Fransis Jan Jan trouwde, 34 jaar oud, op 10-06-1792 in Hilvarenbeek met Henrica (Hendrina Niclaas) van Gestel, nadat zij op 26-05-1792 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-06-1792 in Diessen.
Kinderen van Fransis Jan Jan en Hendrina Niclaas:
1 Catharina van Gool. Zij is gedoopt op 10-05-1794 in Diessen. Catharina is overleden op 30-05-1794 in Diessen, 20 dagen oud. Zij is begraven op 02-06-1794 in Diessen.
2 Joanna Catharina van Gool. Zij is gedoopt op 25-11-1796 in Diessen. Joanna is overleden op 14-11-1811 in Diessen (Haghorst), 14 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1811:27].
3 Joannes van Gool. Hij is gedoopt op 17-02-1799 in Diessen. Joannes is overleden op 03-02-1812 in Diessen (Haghorst), 12 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1812:5v].
4 Gerardus van Gool. Hij is gedoopt op 18-02-1803 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Gerardus is overleden op 02-04-1837 in Diessen, 34 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1837:20].
Onbekend:
1837     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1837:20]
X-c Joannes (Jan) van Gool, zoon van Johannes (Jan Jans) van Gool (zie IX-e) en Lucia Thomas van Oudenhouven. Hij is gedoopt op 31-05-1769 in Diessen.
Akten:
20-02-1802     Borgbrief (akte van indemniteit)
Gool van Jan Jan
Geboorteplaats: Diessen
Plaats van afgifte: Diessen
Plaats van bestemming: Bladel
Instelling: Corpus
Familienaam partner: Dommelen van Petronella
Geboorteplaats): Diessen
Kinderen: met zijn kinderen genaamd Jan en Johanna Jan van Gool
  [bron: RHCT HB DB:700:189:193]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1798 in Hilvarenbeek met Petronilla (Petronella Jan) van Dommelen, nadat zij op 14-04-1798 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1798 in Diessen.
Kinderen van Jan en Petronella Jan:
1 Joannes van Gool, gedoopt op 09-10-1798 in Diessen. Volgt XI-a.
2 Joanna (Johanna Jan) van Gool. Zij is gedoopt op 06-05-1801 in Diessen. Johanna Jan trouwde, 30 jaar oud, op 25-06-1831 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 6:1831:6] met Antonie Peys.
3 Anna (Adriaantje) van Gool. Zij is gedoopt op 18-11-1805 in Bladel [bron: RHCE BL-DTB 6.2: f103]. Adriaantje is overleden op 27-05-1808 in Bladel, 2 jaar oud [bron: RHCE BL-DTB 6.18:f276,619:f13].
4 Joanna Maria van Gool, geboren op 15-04-1811 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 1:1811:27].
XI-a Joannes van Gool, zoon van Joannes (Jan) van Gool (zie X-c) en Petronilla (Petronella Jan) van Dommelen. Hij is gedoopt op 09-10-1798 in Diessen. Joannes is overleden op 03-04-1870 in Bladel, 71 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 13:1870:10]. Joannes trouwde, 30 jaar oud, op 14-02-1829 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 6:1829:2] met Anna Maria van Reijthoven, 24 jaar oud. Anna is geboren op 08-12-1804 in Netersel [bron: RHCE NET-DTB 29.1:f23], dochter van Cornelis van Reijthoven en Johanna Hendrikx. Anna is overleden op 19-12-1851 in Bladel, 47 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 12:1851:25].
Kinderen van Joannes en Anna:
1 Johanna van Gool, geboren op 13-05-1829 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 1:1829:13]. Johanna is overleden op 28-04-1852 in Bladel, 22 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 12:1852:15].
2 Johannis Cornelis van Gool, geboren op 27-11-1832 in Netersel. Volgt XII-a.
3 Peternel van Gool, geboren op 23-03-1835 in Hoogeloon [bron: RHCE HL-BS 2:1835:11]. Peternel is overleden op 04-02-1896 in Bladel, 60 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 15:1896:2]. Peternel trouwde, 30 jaar oud, op 27-01-1866 in Bladel [bron: RHCE BL-8:1866:2] met Lambertus Mutsers. Lambertus is een zoon van Jan Mutsers en Elisabeth Castelijns.
4 Cornelis van Gool, geboren op 13-10-1838 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 2:1838:26]. Cornelis is overleden op 19-10-1838 in Bladel, 6 dagen oud [bron: RHCE-BS 12:1838:20].
5 Cornelis van Gool, geboren op 09-11-1839 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 2:1839:35]. Cornelis is overleden op 30-01-1900 in Bladel, 60 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 15:1900:5].
6 Catharina van Gool, geboren op 04-09-1843 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 2:1843:19]. Catharina is overleden op 16-04-1895 in Bladel, 51 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 15:1895:13]. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1874 in Bladel [bron: RHCE BL-BSH 939:6] met Wilhelmus Franciscus Waalen. Wilhelmus is een zoon van Peter Waalen en Cornelia Coppens.
XII-a Johannis Cornelis van Gool is geboren op 27-11-1832 in Netersel [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:15], zoon van Joannes van Gool (zie XI-a) en Anna Maria van Reijthoven. Johannis is overleden op 31-01-1895 in Netersel, 62 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 15:1895:4]. Johannis trouwde, 28 jaar oud, op 15-06-1861 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 8:1861:8] met Joanna Maria Driessen, 23 jaar oud. Joanna is geboren op 26-08-1837 in Netersel [bron: RHCE BL-BS 2:1837:17;Boek: Fa. Jac van Gool:15], dochter van Peter Theodorus Driessen en Hendrica Hendriks. Joanna is overleden op 28-11-1878 in Netersel, 41 jaar oud [bron: RHCE BL-BS 14:1878:19].
Kinderen van Johannis en Joanna:
1 Peter Theodorus (Piet) van Gool, geboren op 16-11-1861 in Casteren [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:56]. Piet is overleden op 29-05-1945 in Hilvarenbeek, 83 jaar oud.
2 Cornelis van Gool, geboren omstreeks 1863 in Casteren [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:59].
3 Hendrika Maria (Drika) van Gool, geboren op 17-03-1866 in Casteren [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:59]. Drika is overleden op 18-04-1950 in Netersel, 84 jaar oud [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:59]. Drika trouwde, 33 jaar oud, op 07-04-1899 in Bladel [bron: RHCE BSH 940:2] met Engelbertus van Himbergen, ongeveer 41 jaar oud. Engelbertus is geboren omstreeks 1858 in Bladel, zoon van Adriaan van Himbergen en Petronella van Hoof.
4 Johanna (Sjo) van Gool, geboren op 03-03-1869 in Netersel [bron: RHCE BL-BS 3:1869:6; Boek: Fa. Jac van Gool:61]. Sjo is overleden op 30-09-1933 in Hilvarenbeek, 64 jaar oud [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:59]. Sjo trouwde, 30 jaar oud, op 30-04-1899 in Hilvarenbeek [bron: Genlias] met Gerardus Cornelis Damen. Gerardus is geboren in Hilvarenbeek, zoon van Adriaan Damen en Woutrina van Gestel.
5 Jacobus van Gool, geboren op 06-03-1872 in Netersel [bron: RHCE BL-BS 3:1872:8; Boek: Fa. Jac van Gool:51]. Jacobus is overleden op 01-04-1962 in Hilvarenbeek, 90 jaar oud [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:51]. Hij is begraven op 04-04-1962 in Hilvarenbeek [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:51]. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 06-11-1899 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-BS 0908:TJT] met Adriana Maria de Graaf, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 20-06-1874 in Hilvarenbeek [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:51], dochter van Jacobus de Graaf en Johanna de Kort. Adriana is overleden op 28-12-1961 in Hilvarenbeek, 87 jaar oud [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:51]. Zij is begraven op 30-12-1962 in Hilvarenbeek [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:51].
6 Maria (Zuster Maria Crescentia) van Gool, geboren op 07-02-1876 in Netersel [bron: RHCE BL-BS 4:1876:4; Boek: Fa. Jac van Gool:61]. Zuster Maria Crescentia is overleden op 12-04-1949 in Veghel, 73 jaar oud [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:61].
Religies:
20-05-1895     Het Kloosterkleed ontvangen   [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:61]
30-12-1897     Geprofest (Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods te Veghel)   [bron: Boek: Fa. Jac van Gool:61]
X-d Henricus (Hendrik Jan) van Gool is geboren in Diessen [bron: RADTB DK Henricus vG], zoon van Johannes (Jan Jans) van Gool (zie IX-e) en Henrica Sijkens. Hij is gedoopt op 07-03-1773 in Diessen. Hendrik Jan is overleden op 04-06-1846 in Diessen, 73 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1846:8].
Beroepen:
1813     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1813:2v]
1815     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1815:6]
1816     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1816:2v]
1818     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1818:4]
1820     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1820:2v]
1821     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1821:21]
1823     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1823:2]
18-08-1839     Landbouwer   [bron: RABS HR Adriaan vG akte 8 18-8-1839]
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriaan Peter van Gool (geb. 1843) [zie XII-b]    [grootvader vaderszijde]
Hendrik Jan trouwde, 29 jaar oud, op 13-02-1803 in Diessen [bron: RHCT HB-SCHT 454:17:157] met Johanna Maria (Joanna) van Roy (Rooij), 25 jaar oud, nadat zij op 29-01-1803 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:17:157]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1803 in Diessen [bron: RHCT D-RKT 277:8:79]. Joanna is een dochter van Joannes (Jan Matijs) van Rooij (Roij) en Maria Adrianus van Roij (Rooij). Zij is gedoopt op 05-02-1778 in Diessen. Joanna is overleden op 06-12-1833 in Diessen, 55 jaar oud [bron: RABS HR Adriaan vG akte 8 18-8-1839].
Beroep:
18-08-1839     Zonder   [bron: RABS HR Adriaan vG akte 8 18-8-1839]
Kinderen van Hendrik Jan en Joanna:
1 Henrica van Gool. Zij is gedoopt op 26-12-1803 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Henrica is overleden op 24-07-1834 in Diessen, 30 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 14].
Beroep:
24-07-1834     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 14]
Onbekend:
24-07-1834     Bij overlijden ongehuwd   [bron: RHCT D-BSO 14]
2 Adrianus (Adriaan) van Gool, geboren in Diessen. Volgt XI-b.
3 Joanna Maria van Gool. Zij is gedoopt op 05-10-1806 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Joanna is overleden op 13-04-1809 in Diessen, 2 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1809 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277].
4 Matheus van Gool. Hij is gedoopt op 31-01-1808 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Matheus is overleden op 06-09-1808 in Diessen, 7 maanden oud. Hij is begraven op 07-09-1808 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277:5].
5 Mattias (Matijs) van Gool. Hij is gedoopt op 29-03-1809 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Matijs is overleden op 27-09-1823 in Diessen, 14 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:21].
Beroep:
1823     bouwman   [bron: RHCT D-BSO 905:1823:21]
6 Maria van Gool. Zij is gedoopt op 02-05-1810 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277]. Maria is overleden op 30-01-1858 in Diessen, 47 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1858:4].
Beroepen:
1836     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1836:6]
1858     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1858:4]
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1836 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1836:6] met Joannes Merckx, 30 jaar oud, nadat zij op 10-04-1836 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1836:6]. Joannes is een zoon van Hendrik Merkx en Maria Pluijm. Hij is gedoopt op 02-09-1805 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1836:6].
Beroep:
1836     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1836:6]
7 Johanna van Gool, geboren op 07-11-1811 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1811:26]. Johanna is overleden op 22-01-1842 in Diessen, 30 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1842:2].
Beroepen:
1839     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1839:3]
1842     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1842:12]
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 18-08-1839 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1839:3] met Anthonius Hobbelen, nadat zij op 04-08-1839 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1839:3].
8 Clasina van Gool, geboren op 19-03-1813 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1813:2v]. Clasina is overleden op 09-06-1858 in Diessen, 45 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1858:12].
Beroep:
1858     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1858:12]
Onbekend:
1858     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1858:12]
9 Catharina van Gool, geboren op 18-02-1815 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1815:6]. Catharina is overleden op 29-04-1864 in Diessen, 49 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1864:8].
Beroepen:
1838     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1838:7]
1864     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1864:8]
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1838 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1838:7] met Adrianus Bosmans, nadat zij op 11-11-1838 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1838:7]. Adrianus is een zoon van Peter Bosmans en Anna Rijkers.
10 Johannes van Gool, geboren op 31-07-1816 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1816:2v]. Johannes is overleden op 23-09-1823 in Diessen, 7 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:20].
11 Antony Hendrik van Gool, geboren op 19-08-1818 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1818:4]. Antony is overleden op 17-10-1823 in Diessen, 5 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:23].
12 Petronella van Gool, geboren op 03-02-1820 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1820:2v]. Petronella is overleden op 04-02-1820 in Diessen, 1 dag oud [bron: RHCT D-BSO 905:1820:2v].
13 Peter Hendrik van Gool, geboren op 11-01-1821 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1821:21]. Peter is overleden op 03-04-1843 in Diessen, 22 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1843:5].
Beroep:
1843     bouwknecht   [bron: RHCT D-BSO 905:1843:5]
Onbekend:
1843     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1843:5]
14 Cornelia van Gool, geboren op 08-01-1823 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1823:2]. Cornelia is overleden op 28-01-1823 in Diessen, 20 dagen oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:4].
XI-b Adrianus (Adriaan) van Gool is geboren in Diessen, zoon van Henricus (Hendrik Jan) van Gool (zie X-d) en Johanna Maria (Joanna) van Roy (Rooij). Hij is gedoopt op 22-08-1805 in Diessen [bron: RHCT D-RKDTB 277:1805]. Adriaan is overleden op 06-05-1852 in Diessen, 46 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1852:7].
Beroepen:
1839     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSO 905:1839:2]
1840     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1840:27]
31-08-1840     boswachter   [bron: RABS GR Adriana vG Akte 27 31-8-1840]
1842     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1842:14]
27-06-1842     boswachter   [bron: Johanna Maria vG Akte 27-6-1842]
1843     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1843:24]
03-06-1845     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1845:15]
1850     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1850:12]
Akten:
18-08-1839     Huwelijksakte
Huwelijksbijlagen:
1 Certificaat afgegeven 19-7-1839 Nationale Militie
2 Gedoopt 22-8-1805 Diessen
3 Geboren 7-1-1815 Diessen
4 Afkondigingen:
Zondag voormiddags 11 uren 4- 8-1839
Zondag 11- 8-1839
Getuigen:
Frans Verhoeven, 39 jaar, klompenmaker, Diessen
Cornelis Bayens, 32 jaar, smit, Diessen
Adriaan Bayens, 72 jaar, zonder, Diessen
Peeter BAyens, 27 jaar, smit, Diessen
Geen bloedverwanten der .............
De echtgenoten verklaren niet te kunnen schrijven
  [bron: RA Huwelijksakte nr 8 18-8-1839]
Adriaan trouwde, 33 jaar oud, op 18-08-1839 in Diessen [bron: RHCT D-BSO 905:1839:2] met Johanna Meijssens, 24 jaar oud, nadat zij op 04-08-1839 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSO 905:1839:2]. Johanna is geboren op 07-01-1815 in Diessen [bron: RABS HR Adriaan vG akte 8 18-8-1839], dochter van Petrus (Peter) Meijssens en Adriana Meijsens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1815. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Adriaensen (geb. ±1772) en Petrus (Peter) Meijssens (1779-1851) [vader]. Johanna is overleden op 24-09-1880 in Diessen, 65 jaar oud [bron: RABS KOR Johanna M].
Notitie bij overlijden van Johanna: In de overlijdens akte staat Peter Meijssens als vader genoemd
Johanna trouwde later op 23-05-1855 in Diessen met Hubertus Verspaandonk (1828-1864).
Beroepen:
18-08-1839     landbouwster   [bron: RABS HR Adriaan vG akte 8 18-8-1839]
27-06-1842     boerinne   [bron: RABS GR Johanna Maria vG akte 27-6-1842]
Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Adriana van Gool, geboren op 31-08-1840 om 11:00 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1840:27]. Adriana is overleden op 30-05-1864 in Diessen, 23 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1864:12].
Beroep:
1864     landbouwster   [bron: RHCT D-BSO 905:1864:12]
Onbekend:
1864     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1864:12]
2 Johanna Maria van Gool, geboren op 26-06-1842 om 01:00 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1842:14]. Johanna is overleden op 31-03-1908 in Hilvarenbeek, 65 jaar oud.
Beroepen:
1865     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1865:11]
1869     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1865:11]
Johanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1865 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1865:11] met Petrus van Trier, nadat zij op 06-08-1865 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1865:11]. Petrus is geboren in Hilvarenbeek, zoon van Cornelis van Trier en Wilhelmina Hesselmans.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 25-01-1869 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1869:3] met Johannes Franciscus Wilborts, nadat zij op 10-01-1869 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1869:3]. Johannes is geboren in Hilvarenbeek, zoon van Johannes Wilborts en Johanna Moonen.
3 Adriaan Peter van Gool, geboren op 15-11-1843 in Diessen. Volgt XII-b.
4 Hendrikus (Driekske, Hendrik) van Gool, geboren op 02-06-1845 in Diessen. Volgt XII-c.
5 Johannes (Jan) van Gool, geboren op 08-04-1850 in Diessen. Volgt XII-d.
XII-b Adriaan Peter van Gool is geboren op 15-11-1843 om 09:00 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1843:24], zoon van Adrianus (Adriaan) van Gool (zie XI-b) en Johanna Meijssens. Bij de geboorteaangifte van Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van Gool (1773-1846) [zie X-d] [grootvader vaderszijde].
Adres:
vanaf 16-05-1883     Hoogeloon
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 14-02-1868 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-BS 0908:TJT] met Arnolda Linkels. Arnolda is een dochter van Johannes Linkels en Catharina Heestermans.
Kinderen van Adriaan en Arnolda:
1 Adriana van Gool, geboren op 09-08-1869 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-BS 0908:TJT]. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1896 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 940:3] met Jan Cornelis van Eijk, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1863 in Bladel, zoon van Peter van Eijk en Elisabeth Coolen.
2 Anna Catharina van Gool, geboren op 09-07-1870 in Hilvarenbeek. Anna trouwde, 34 jaar oud, op 23-02-1905 in Oost-, West- en Middelbeers [bron: RAB OWM:BSH 3] met Johannes Vennix. Johannes is geboren in Oost-, West- en Middelbeers, zoon van Martinus Vennix en Hendrika Matheeuwse.
3 Maria van Gool, geboren op 30-07-1872. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 11-02-1898 in Hoogeloon [bron: RAB HOO-BSH 3:11-2-1898] met Jan Cornelis Coolen. Jan is geboren in Hoogeloon, zoon van Jan Coolen en Catharina van de Ven.
4 Johanna van Gool, geboren op 09-01-1874 in Hilvarenbeek. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 04-01-1905 in Hilvarenbeek [bron: RAB HB-BSH 1] met Franciscus Adriaansen, ongeveer 27 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1878 in Hilvarenbeek, zoon van Johannes Adriaansen en Philomena Willems.
5 Adriaan van Gool, geboren op 18-04-1875 in Hilvarenbeek. Adriaan is overleden op 09-09-1875 in Hilvarenbeek, 4 maanden oud.
6 Johannes van Gool, geboren op 30-04-1876 in Hilvarenbeek. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1900 [bron: RAB HOO:BSH 4] met Petronella van Loon. Petronella is geboren in Hoogeloon, dochter van Jan Baptist van Loon en Wilhelmina Jansen.
7 Adrianus van Gool, geboren op 20-06-1877 in Hilvarenbeek.
8 Lambertus van Gool, geboren op 24-06-1878 in Hilvarenbeek. Lambertus is overleden op 13-04-1879 in Hilvarenbeek, 9 maanden oud.
9 Lambertus van Gool, geboren op 02-07-1879 in Hilvarenbeek. Lambertus is overleden op 22-08-1879 in Hilvarenbeek, 1 maand oud.
10 Petronella van Gool, geboren op 17-11-1881 in Hilvarenbeek [bron: RAB EERS-BSH:6:12-11-1902]. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 12-11-1902 in Eersel [bron: RAB EERS-BSH:6:12-11-1902] met Johannes Bierens, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 15-06-1873 in Eersel [bron: RAB EERS-BSH:6:12-11-1902], zoon van Gerardus Bierens en Adriana Jansen.
11 Cornelis van Gool, geboren omstreeks 1884 in Bladel. Cornelis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-02-1914 in Bladel [bron: RHCE BL-BS 353:2] met Cornelia Fabrie, ongeveer 27 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1887 in Diessen, dochter van Adriaan Fabrie en Adriana Cornelia Vingerhoets.
XII-c Hendrikus (Driekske, Hendrik) van Gool is geboren op 02-06-1845 om 10:00 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1845:15, PK Josephus vG], zoon van Adrianus (Adriaan) van Gool (zie XI-b) en Johanna Meijssens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1845 [bron: RABS GR Hendrikus vG akte 15 3-6-1845]. Bij de geboorteaangifte van Driekske, Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Damen (geb. ±1812) en Anthony van Korven (geb. ±1812). Driekske, Hendrik is overleden op 14-04-1907 in Diessen, 61 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1907:11].
Beroepen:
1869     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1869:5]
19-04-1870     Dagloner   [bron: RHCT D-BSG 905:1870:7]
1872     Dagloner   [bron: RHCT D-BSG 905:1872:4]
1875     Dagloner   [bron: RHCT D-BSG 905:1875:6]
1878     Postmeester   [bron: RHCT D-BSG 905:1878:9]
1881     Postmeester   [bron: RHCT D-BSG 905:1881:2]
1886     Postmeester   [bron: RHCT D-BSH 905:1886:5]
1887     Postmeester   [bron: RHCT D-BSG 905:1887:1]
1888     Veldwachter   [bron: RHCT D-BSG 905:1888:16, RHCT D-BSG 905:1888:17]
1907     Veldwachter   [bron: RHCT D-BSO 905:1907:11]
Akten:
03-06-1845     Geboorteakte:
Vader Adriaan van Gool, landbouwer, 40 jaar
Getuigen:
Anthony van Korven, landbouwer, 33 jaar
Jan Damen, Winkelier, 33 jaar
Geboren 2 juni 1845 10 uur s’morgens
De aangever kan niet schrijven
  [bron: RA Geboorteakte nr 15 3-6-1845 Diessen]
Driekske, Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1869 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1869:5] met Allegonda Cornelia Damen, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 28-03-1869 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1869:5]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: RABS KHR Hendrikus vG]. Allegonda is geboren omstreeks 1840 [bron: RABS GR Jan Cornelis vG akte 4 19-2-1872], dochter van Cornelis Damen en Mari Anna Amsens. Allegonda is overleden omstreeks 15-05-1888 in Diessen, ongeveer 48 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 18-10-1886 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1886:5] met Hendrika (Drika) Walsmits, 26 jaar oud, nadat zij op 03-10-1886 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1886:5]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-10-1886 in Diessen. Drika is geboren op 05-03-1860 in Lage Mierde [bron: PK Josephus vG], dochter van Thomas Walsmits en Maria Catharina Vromans. Drika is overleden op 14-11-1926 in Hilvarenbeek, 66 jaar oud.
Kinderen van Driekske, Hendrik en Allegonda:
1 Adrianus van Gool, geboren op 16-04-1870 om 22:00 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1870:7]. Adrianus trouwde met Sara Bernardina Janna Jobse. Sara is geboren omstreeks 1876 in Princenhage, dochter van Jacobus Jobse en Johanna Vossenaar.
2 Jan Cornelis van Gool, geboren op 18-04-1872 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1872:4]. Jan is overleden op 29-12-1929 in Diessen, 57 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1929:36].
Beroepen:
1904     Winkelier   [bron: RHCT D-BSG 905:1904:4]
1905     Winkelier   [bron: RHCT D-BSG 905:1905:10]
1929     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1929:36]
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 28-01-1903 in Hilvarenbeek [bron: BHIC HB B S:106.085:1676:4] met Cornelia Paulina de Kort. Cornelia is een dochter van Adriaan de Kort en Allegonda van de Wedeven.
3 Johanna Catharina van Gool, geboren op 24-02-1875 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1875:6]. Johanna is overleden op 01-05-1876 in Diessen, 1 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1876:20].
4 Norbertus van Gool, geboren op 13-05-1878 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1878:9].
5 Maria Anna van Gool, geboren op 17-01-1881 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1881:2].
Kinderen van Driekske, Hendrik en Drika:
6 Thomas Cornelis (Thomas) van Gool, geboren op 08-01-1887 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1887:1, PK Thomas Cornelis vG]. Thomas is overleden op 07-12-1961 in Tilburg, 74 jaar oud [bron: PK Thomas Cornelis vG].
Beroep:
Los arbeider
7 Josephus (Sjef) van Gool, geboren op 20-07-1888 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1888:17, PK Josephus vG, Bidp Josephus vG]. Sjef is overleden op 22-06-1967 in Hilvarenbeek, 78 jaar oud [bron: PK Josephus vG, Bidp Josephus vG]. Hij is begraven op 26-06-1967 [bron: Overlijdensadvertentie Josephus vG].
Beroepen:
Los arbeider
Grondwerker
Gemeente arbeider
Sjef trouwde, 40 jaar oud, op 23-07-1928 in Hilvarenbeek [bron: PK Josephus vG] met Johanna Henrica (Anna) Aben, 23 jaar oud. Anna is geboren op 22-06-1905 in Hilvarenbeek [bron: PK Josephus vG], dochter van Adrianus (Janus) Aben en Hendrika (Drika) van Haaren. Anna is overleden op 13-09-1994 in Hilvarenbeek, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-09-1994 in Hilvarenbeek. Anna is weduwe van Gerrit Wennekens.
8 Cornelis Johannes van Gool, geboren op 20-07-1888 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1888:16]. Cornelis is overleden op 01-01-1935 in Hilvarenbeek, 46 jaar oud [bron: PK Cornelis Johannes vG]. Cornelis trouwde [bron: PK Cornelis Johannes vG] met Catharina Schilders. Catharina is geboren op 09-06-1867 in Hilvarenbeek [bron: PK Cornelis Johannes vG], dochter van Johannes Cornelis Schilders en Wilhelmina Snelaarts.
XII-d Johannes (Jan) van Gool is geboren op 08-04-1850 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1850:12], zoon van Adrianus (Adriaan) van Gool (zie XI-b) en Johanna Meijssens. Jan is overleden op 27-12-1905 in Hilvarenbeek, 55 jaar oud.
Beroepen:
1874     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1874:7]
1875     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSO 905:1875:10]
1877     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1877:37]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1874 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1874:7] met Everdina Verhees, 24 jaar oud, nadat zij op 05-07-1874 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1874:7]. Everdina is geboren op 14-10-1849 in Lage Mierde, dochter van Philip Verhees en Johanna Kramer.
Kinderen van Jan en Everdina:
1 Antonet van Gool, geboren op 27-11-1866 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1866:32].
Notitie bij de geboorte van Antonet: Erkend op 31-7-1888 te Hilvarenbeek
Antonet trouwde [bron: Genlias] met Jacobus Cornelis Brouwers. Jacobus is geboren in Hilvarenbeek [bron: Genlias], zoon van Cornelis Brouwers en Johanna Maria van Puijenbroek.
2 Adrianus Antonius van Gool, geboren op 19-04-1875 in Diessen [bron: RHCT D-BSO 905:1875:10].
Beroep:
1902     Wolmaler   [bron: ISIS]
Feiten:
11-08-1938     Vertrokken van Tilburg naar Amsterdam Tilanusstr. 69
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1902 in Berkel-Enschot [bron: RAB BE-BSH 4] met Johanna Maria van der Meer, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Haaren, dochter van Cornelis van der Meer en Wilhelmina van der Loo.
3 Johanna Philomena van Gool, geboren op 28-11-1877 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1877:37, PK Johanna Philomena vG]. Johanna is overleden op 21-01-1958 in Hilvarenbeek, 80 jaar oud [bron: PK johanna Philomena vG].
Beroep:
Zonder
Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 05-02-1912 in Hilvarenbeek [bron: PK johanna Philomena vG] met Martinus Jacobus van der Zande, 44 jaar oud. Martinus is geboren op 08-08-1867 in Diessen [bron: PK johanna Philomena vG], zoon van Adriaan van der Zande en Hendrika Emmen. Martinus is overleden op 25-10-1926 in Hilvarenbeek, 59 jaar oud [bron: PK johanna Philomena vG].
4 Philippus Johannes van Gool, geboren op 10-02-1879 in Hilvarenbeek [bron: PK Philipus Johannes vG]. Philippus is overleden op 31-03-1968 in Hilvarenbeek, 89 jaar oud [bron: PK Philipus Johannes vG].
Beroepen:
Boscharbeider
Zonder
1910     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1910:1]
Philippus trouwde, 30 jaar oud, op 18-01-1910 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1910:1, PK Philipus Johannes vG] met Maria Catharina van Mol, 34 jaar oud, nadat zij op 02-01-1910 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1910:1]. Maria is geboren op 26-06-1875 in Diessen [bron: PK Philipus Johannes vG], dochter van Cornelis van Mol en Antonet van Zelst. Maria is overleden op 11-10-1955 in Tilburg, 80 jaar oud [bron: PK Philipus Johannes vG].
5 Maria Johanna Cornelia van Gool, geboren omstreeks 1882 in Hilvarenbeek. Maria trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 13-01-1919 in Hilvarenbeek met Hendrikus van Laarhoven, ongeveer 41 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1878 in Hilvarenbeek, zoon van Johannes van Laarhoven en Maria Elisabeth van Gorp.
6 Anna Adriana van Gool, geboren op 13-10-1884 in Hilvarenbeek [bron: RHCT D-BSH 905:1916:2]. Anna is overleden op 15-03-1929 in Diessen, 44 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1929:9].
Beroep:
1916     landbouwster   [bron: RHCT D-BSH 905:1916:2]
Anna trouwde, 31 jaar oud, op 08-02-1916 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1916:2] met Marinus Cornelis Nooijens, ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 22-01-1916 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1916:2]. Marinus is geboren omstreeks 1876, zoon van Jan Nooijens en Johanna Maria Castelijns.
7 Lambertus Hendrikus van Gool, geboren op 05-03-1887 in Hilvarenbeek [bron: PK Lambertus Hendrikus vG]. Lambertus is overleden op 29-02-1964 in Hoogeloon, 76 jaar oud [bron: PK Lambertus Hendrikus vG].
Beroep:
Zonder
Lambertus trouwde, 29 jaar oud, op 12-01-1917 in Hoogeloon [bron: PK Lambertus Hendrikus vG] met Maria Johanna van Gompel, 28 jaar oud. Maria is geboren op 17-08-1888 in Hoogeloon [bron: PK Lambertus Hendrikus vG], dochter van Johannes van Gompel en Maria Elisabeth Jacobs. Maria is overleden op 14-02-1936 in Hoogeloon, 47 jaar oud [bron: PK Lambertus Hendrikus vG].
8 Hendrikus van Gool, geboren op 02-12-1889 in Hilvarenbeek.
Beroep:
1914     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1914:4]
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1914 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1914:4] met Maria Josephina de Bruijn, nadat zij op 13-06-1914 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1914:4]. Maria is geboren in Tilburg, dochter van Antonius de Bruijn en Maria Elizabeth Hendriks.
9 Anna Johanna van Gool, geboren op 11-12-1896 in Hilvarenbeek [bron: PK Anna Johanna vG]. Anna is overleden op 30-11-1971 in Hilvarenbeek, 74 jaar oud [bron: PK Anna Johanna vG].
Beroep:
Zonder
Anna begon een relatie, 29 jaar oud, op 24-11-1926 in Reusel [bron: PK Anna Johanna vG] met Jan Cornelis Peijs, 28 jaar oud. Jan is geboren op 09-07-1898 in Hoge en Lage Mierde [bron: PK Anna Johanna vG].
Notitie bij Jan: Afgevoerd: 26-6-1955 Vught PK Anna Johanna vG
IX-f Martinus Jan van Gool, zoon van Joannes (Jan) van Goirle (zie VIII-c) en Elisabetha (Elisabeth Jan) Stalpaelt (Stalpaerts). Hij is gedoopt op 27-07-1735 in Diessen.
Adres:
02-02-1766     Goirle
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 02-02-1766 in Tilburg [bron: RHCT T-NGT 15:19:190] met Anthonetta van Ierssel, nadat zij op 18-01-1766 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT T-NGT 15:19:190]. Bij het kerkelijk huwelijk van Martinus en Anthonetta waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Ierssel [vader bruid] en Jan van Goirle (1708-1773) [zie VIII-c] [vader bruidegom]. Anthonetta is een dochter van Jan van Ierssel. Anthonetta is overleden op 20-07-1808 in Goirle.
IX-g Petrus (Peter Jan) van Goirle, zoon van Joannes (Jan) van Goirle (zie VIII-c) en Elisabetha (Elisabeth Jan) Stalpaelt (Stalpaerts). Hij is gedoopt op 20-12-1744 in Diessen. Peter Jan is overleden op 27-01-1823 in Diessen, 78 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1823:3].
Beroep:
1823     bouwman   [bron: RHCT D-BSO 905:1823:3]
Peter Jan trouwde, 40 jaar oud, op 20-03-1785 in Hilvarenbeek met Maria Snelders, nadat zij op 05-03-1785 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-03-1785 in Diessen.
Kinderen van Peter Jan en Maria:
1 Elisabeth van Gool. Zij is gedoopt op 22-08-1785 in Diessen. Elisabeth is overleden op 01-01-1871 in Diessen, 85 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1871:1]. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1810 in Diessen [bron: RHCT HB-SCHT 454:17:234] met Nicolaas Cornelis Smolders, nadat zij op 17-02-1810 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:17:234]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-03-1810 in Diessen [bron: RHCT D-RKT 277:8:87].
2 Joannes van Gool, gedoopt op 26-08-1787 in Diessen. Volgt X-e.
3 Nicolaas van Gool. Hij is gedoopt op 30-09-1789 in Diessen. Nicolaas is overleden op 19-04-1818 in Diessen, 28 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1818:3].
Beroep:
1818     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSO 905:1818:3]
Onbekend:
1818     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSO 905:1818:3]
X-e Joannes van Gool, zoon van Petrus (Peter Jan) van Goirle (zie IX-g) en Maria Snelders. Hij is gedoopt op 26-08-1787 in Diessen. Joannes is overleden op 03-05-1862 in Diessen, 74 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1862:7].
Beroepen:
1814     bouwman   [bron: RHCT D-BSH 905:1814:7]
1815     bouwman   [bron: RHCT D-BSH 905:1814:7]
1819     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1819:2v]
1820     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSH 905:1820:2]
1821     bouwman   [bron: RHCT D-BSH 905:1821:3]
1825     bouwman   [bron: RHCT D-BSG 905:1825:20]
1862     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSO 905:1862:7]
Joannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 06-11-1814 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1814:7] met Petronilla van der Meijs, nadat zij op 23-10-1814 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1814:7]. Petronilla is geboren in Diessen, dochter van Lambert van der Meijs en Catharina van Rooij.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 03-06-1820 in Diessen [bron: RHCT D-BSH 905:1820:2] met Maria Lucia van Boven, nadat zij op 14-05-1820 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT D-BSH 905:1820:2]. Maria is geboren in Stevensweert, dochter van Cornelis van Boven en Elisabeth Crijnen.
Kinderen van Joannes en Petronilla:
1 Adriaan van Gool, geboren op 15-05-1815 in Diessen. Volgt XI-c.
2 van Gool, levenloos geboren kind, geboren op 16-05-1815 in Diessen [bron: RHCT D-BSO 905:1815:15].
3 Martinus Jan van Gool, geboren op 10-01-1819 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1819:2v]. Martinus is overleden op 01-11-1851 in Diessen, 32 jaar oud [bron: RHCT D-BSO 905:1851:25].
Beroep:
1851     Landbouwer   [bron: RHCT D-BSG 905:1851:25]
Onbekend:
1851     Ongehuwd bij overlijden   [bron: RHCT D-BSG 905:1851:25]
Kinderen van Joannes en Maria:
4 van Gool, levenloos geboren zoon, geboren op 27-02-1821 in Diessen.
5 van Gool, levenloos geboren zoon, geboren op 01-03-1821.
6 Johannes Cornelis van Gool, geboren op 31-08-1825 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1825:20]. Johannes is overleden op 24-09-1825 in Diessen, 24 dagen oud [bron: RHCT D-BSO 905:1825:13].
XI-c Adriaan van Gool is geboren op 15-05-1815 in Diessen [bron: RHCT D-BSG 905:1815:14], zoon van Joannes van Gool (zie X-e) en Petronilla van der Meijs. Adriaan trouwde, 29 jaar oud, op 09-01-1845 in Moergestel [bron: RAB MG:BSH 1] met Cornelia van de Staak, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 15-12-1822 in Moergestel, dochter van Jan van de Staak en Johanna Maria van Rooij.
VII-c Gualterus (Wouter Jan) van Goirle, zoon van Jan Wouter Jan van Goirle (zie VI-b) en Lucia Servaes Adriaens. Hij is gedoopt op 29-06-1673 in Hilvarenbeek [bron: RHCT RKD 454:3:89v].
Getuige bij:
14-05-1698     doop Jenneken Jan van Goirle (geb. 1698) [zie VII-b,3]    [oom vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:182v]
Wouter Jan trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1697 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:53v] met Maria Henricus Franssen. Bij het kerkelijk huwelijk van Wouter Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Reusel en Henricus Schepens.
Kinderen van Wouter Jan en Maria:
1 Angela van Goirle. Zij is gedoopt in 01-1699 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:185]. Bij de doop van Angela waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaus Joannes van den Eijnde en Lucia van Goirl (geb. 1637).
2 Joannes van Goirle. Hij is gedoopt op 15-03-1701 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:194]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Wouter Jan van Goirle (geb. ±1631) [zie VI-b] [grootvader vaderszijde]. Joannes is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 25-04-1701 in Hilvarenbeek.
3 Lucia van Goirle. Zij is gedoopt op 02-11-1702 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:200v].
4 Joannes van Goirle. Hij is gedoopt op 15-03-1711 in Hilvarenbeek.
VI-c Joannes van Goirl, zoon van Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle (zie V-b) en Gertrudis Nicolaus Cornelissen (Geertruit Claes Cornelis Peters) Diercx. Hij is gedoopt op 27-04-1658 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna en Nicolaus Cornelis Petrus (Claes Neel Peer, Claes Cornelis Peter Dircx) Diercx (1589-vr 1657) [grootvader moederszijde].
Getuige bij:
25-12-1692     doop Maria van Goirl (geb. 1692) [zie VII-a,1]    [oudoom vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:3:169v]
Joannes:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 21-02-1677 in Tilburg [bron: RHCT TB-NGT 15:15:36] met Peerken Gerit Cornelis, Peternel Gerrits Peters, nadat zij op 09-02-1677 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT TB-NGT 15:15:36]. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Peerken waren de volgende getuigen aanwezig: Gerit Cornelis Peters [vader bruid] en Claes Wouter Jan van Goirle (ovl. ±1707) [zie VI-a] [broer bruidegom]. Peerken is een dochter van Gerit Cornelis Peters.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 04-03-1685 in Tilburg [bron: RHCT TB DTB 15:15:6*] met Vijverken Adriaen Maertens, nadat zij op 17-02-1685 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 25-07-1694 in Tilburg [bron: RHCT TB DTB 15:15:178*] met Elisabeth Freis Brocken, nadat zij op 11-07-1694 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan.
VI-d Paulus (Pauwels) Gualteruszn, zoon van Walterus (Wouter Jansen Claes) Goorle (zie V-b) en Pauwelijntje Hendrick Janse de Jong. Hij is gedoopt op 22-12-1630 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Pauwels was de volgende getuige aanwezig: Jan van Goerl [zie IV-a] [grootvader vaderszijde]. Pauwels is overleden op 25-03-1705 in Breda, 74 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-1705 in Breda.
Beroep:
vanaf 01-09-1676     Huisbrouwer (Eed Huisbrouwer 3-9-1676)   [bron: SAB-BR I-1a:401:153v]
Functie:
vanaf 15-09-1670     Poorter van Breda   [bron: Poortersboek Breda:139 + Correspondentie: 21-10-2004 Paul van Gool]
Akten:
28-11-1665     Akte van transport
Verkoper: Aert Jasper Thielemans
Koper: Paulus Wouter Jan van Goirle
Onroerend goed: perceel akkerland
Plaats: Hilvarenbeek, Voort
  [bron: RHCT HB-SB 700:65:293v]
15-09-1670     Inschrijving Poortersboek
"Pauwels van Goil geboortich van Beeck in de Meijerij van s Hertogenbosch is poorter deser Stadt geworden en heeft ten dieneijnde de eedt van getrouwichheijt gedaen en de gerechtichheijt daertoe sta(ende?) betaelt.
Actum in Collegium 15 september 1670".
  [bron: SABR BR:PB:139:al 2 + Correspondentie: 21-10-2004 Paul van Gool]
16-03-1672     Vestbrief: koop de Ploegh door Pauwels Wouters van Gool

Quam Peeter Jason Hennex de Swart, kende en sijde vercoft te hebben aan Pauwels Wouterse van Goirle, borger alhier de huijsinge hove ende erve met alle de toebehoorten van dien voor desen de Ploech, daer naar de Roijververije ende alnu het Eijnde van de Weerelt genoemt, tot alsulcken stadt gestaen ende gelegen alhier binnen Breda op den Haghdijck met al sulcken commer ende naernisse ende voorts ut in littra transicxia wesende van dat den outsten duisent seshondert ende eenen sestich twaalf dagen in november en de den jongsten van date 16 c twee ent zeventig acht dagen in februarij ende dien achtervolgende gevest.
Actum anno 16 c tweeenzeventig sestien dagen in martio.
  [bron: SAB BR-VB:R540:207 + Correspondentie: 10-11-2004 Paul van Gool]
23-08-1710     Huurcontract: door Adriana Simons
Notaris Benjamin de Beunje

Compareerde Juffr. Adriana Simons weduwe Paulus van Gool verhuurt aan Adriaan Willeme huijs, hoff en erve met huijsbrouwerije op de Haagdijk, het Bijltie voor 10 jaar, tot de doot van verhuurster met optie van 5 jaar voor huurder om te scheijden huur per jaar 70 Carolus gulden.
  [bron: SAB BR-NA:N571:264 + Correspondentie: 10-11-2004 Paul van Gool]
06-11-1710     Vestbrief: verkoop de Ploech

Op 6 november 1710 verkocht aan Adriaan Willemse en Evert Evertsen, de Ploech, Roijververij, Het Einde van de Werelt en nu de Bijl aan de suijtsijde van de Haagdijk, oostwaarts den haeg van mej. Maria van der Avoirt, weduwe van Cornelis Spijckers westwaerts het landwijff(?) van de weduwe ......... van Jan van de Korput, suijtwaerts aan het water.
  [bron: SAB BR-VB + Correspondentie: 10-11-2004 Paul van Gool]
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus van Veren (geb. 1690)    [oudoom moederszijde]
19-05-1691     doop Helena van Gool (1691-1704) [zie VII-d,1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: SAB BR-DTBRK IV-9:8:166]
01-10-1700     doop Wilhelmina van Munster (geb. 1700)    [oudoom moederszijde]
Pauwels trouwde, 35 jaar oud, op 23-10-1666 in Teteringen [bron: ISIS Breda] met Adriana (Adriaentje) Simons, 38 jaar oud. Adriaentje is een dochter van Adianus Simons en Cornelia Aegidius Gortsen. Zij is gedoopt op 07-11-1627 in Zundert. Adriaentje is overleden op 24-08-1710 in Breda, 82 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1710 in Breda.
Getuige bij:
22-11-1692     doop Cornelia van Gool (1692-1709) [zie VII-d,2]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Pauwels en Adriaentje:
1 Cornelia van Goorlen. Zij is gedoopt op 27-03-1667 in Breda [bron: SAB BR-DTBIV-9:6:141]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Gobbincx en Lijsken van Goirle [zie V-b,3] [tante vaderszijde]. Cornelia is overleden omstreeks 1719 in Breda, ongeveer 52 jaar oud.
2 Walterus van Goirle, geboren omstreeks 1668 in Breda. Volgt VII-d.
3 van Gool, geboren omstreeks 1689 in Breda. Hij of zij is overleden, ongeveer een jaar oud. Hij of zij is begraven op 19-07-1689 in Breda.
VII-d Walterus van Goirle is geboren omstreeks 1668 in Breda [bron: SAB BR-SCHT IV-9:101], zoon van Paulus (Pauwels) Gualteruszn (zie VI-d) en Adriana (Adriaentje) Simons. Walterus is overleden op 03-02-1699 in Breda, ongeveer 31 jaar oud. Hij is begraven op 06-02-1699 in Breda.
Akten:
09-04-1691     Vestbrief: koop huis Ginnekens Eynde door Wouter van Gool

Wouter van Gool coopbrouwer koopt van Catharina de Bruijn met haar man Willem de Pooter luitenant onder het regiment van Collonel Beaumondt en Jacobinna de Bruijn met haar man Albertus Balde, gereformeert luitenant, dochters van en erfgenaam van Heijltien Jacobs van Gooll, wed. laatstmaal van Dirck Bruijn en te voren wed. en universele gepersisteert erfgenaam van Jacob Leenderts van Beecq volgens testament notaris Jacob Beens van 15 december 1648 voor f 670 huis, erf, hove westsijde van het Ginnekens Eynde nabij de poorte gen. Hoogstraeten.

(Opmerking: dat zou nu zijn adres Ginnekenstraat 130-132)
  [bron: SAB BR-VB:N548:55 + Correspondentie: 31-12-2004 Paul van Gool]
Walterus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 02-04-1690 in Breda [bron: SAB BR-SCHT IV-9:101] met Adriana Maria Cluijters, nadat zij op 18-03-1690 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: SAB BR-SCHT IV-9:101]. Adriana is geboren in Maastricht, dochter van Wilhelmus (Willem Cornelis) Cluyters en Gertrudis (Gertruda) van der Avoirt.
Getuige bij:
01-10-1700     doop Wilhelmina van Munster (geb. 1700)    [aangetrouwde nicht van moeder]
Kinderen van Walterus en Adriana:
1 Helena van Gool. Zij is gedoopt op 19-05-1691 in Breda [bron: SAB BR-DTBRK IV-9:8:166]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis (Gertruda) van der Avoirt [grootmoeder moederszijde] en Pauwels Gualteruszn (1630-1705) [zie VI-d] [grootvader vaderszijde]. Helena is overleden op 25-05-1704 in Breda, 13 jaar oud. Zij is begraven op 29-05-1704 in Breda.
2 Cornelia van Gool. Zij is gedoopt op 22-11-1692 in Breda. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus (Willem Cornelis) Cluyters [grootvader moederszijde] en Adriaentje Simons (1627-1710) [zie VI-d] [grootmoeder vaderszijde]. Cornelia is overleden op 12-06-1709 in Delft, 16 jaar oud. Zij is begraven in Breda.
3 Walterus van Gool, gedoopt op 06-11-1694 in Breda. Volgt VIII-d.
VIII-d Walterus van Gool, zoon van Walterus van Goirle (zie VII-d) en Adriana Maria Cluijters. Hij is gedoopt op 06-11-1694 in Breda. Bij de doop van Walterus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van de Avoirt en Laurentius Monden. Walterus is overleden op 25-02-1748 in Breda, 53 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1748 in Meerle (B).
Beroep:
1719     Wijnkoopman   [bron: SAB BR-NA N:516:32]
Akten:
31-05-1713     Testament Wouterus van Gool

Wouterus van Gool, jonghman tussen 18 en 19 jaren out sijnde ............... verklaarde te legateren aan de kinderen en descendenten van wijlen
1. Nicolaes Wouter van Gool, broeder van wijlen Paulus van Gool, des testateurs overleden vaderlijcken grootvader de som van duisend guldens het stuck tot veertig grooten vlaams met hooft maar staecks gewijze de delen
2. de kinderen van Elisabeth van Gool, zuster van Paulus van Gool, als voorn
3. Jan van Gool, broeder van Paulus van Gool en de bij voorafwesigheit desselfs wettige descendenten bij representatie, mede duisend gulden
4. aan de kinderen van wijlen Elisabeth Sijmons halve suster van Adriaentien Sijmons huisvr. van Paulus van Gool twee duisend gulden
Actum
  [bron: SAB BR-NA N:362:53 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
20-01-1719     Huwelijkse voorwaarden Walterus van Gool
Notaris Jacob Rijckevorsel

Compareerde Walterus van Gool geass. met Johan Cluyters koopman in wijnen desselfs oom en voogt, toekomende bruidegom ende Juffr Johanna van de Lemmer geass met Juffr Sophia Frencken wed van Anthony van de Lemmer, hare moeder en voogt,toekomende bruid.
  [bron: SAB BR-NA N:516:4 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
15-12-1719     Testament Walterus van Gool
Notaris Jacob Rijckevorsel

Compareerden Walterus van Gool borger en Coopman in wijnen en juffr Johanna van de Lemmer nu swanger .............
legetieme portie zes duisend gulden ...............
bezit stede huysinge schuren saaij en wijlanden op Wagenberg. Twee bunders lant in de Vught onder Teteringen. Een stede met toebehoren onder Rijsbergen
twee buynderen bosch onder Rijsbergen gecomen van testateurs grootmoeder juffr Geertruud van der Avoirt, bij leven huisvrouw van Willem Cluyters ende de tochte en blodinge van sijn huysinge hof en erven en toebehoren genaamt Den Rooden Haan, gelegen westsijde Ginneken Einde.
Indien er geen erfgenamen zijn volgt voor de legitieme portie in rechte
1. de kinderen en erven van wijlen Nicolaes Wouters van Gool, broer van testateurs grootvader Paulus van Gool voor duisend gulden ’t stuck tot veertigh grooten vlaams ende dat staecx ende met hoofts gewijse
2. de kinderen en descendenten van Elisabeth van Gool, suster van grootvader Paulus van Gool duisend gulden staecx en met hoofts
3. kinderen van Jan van Gool broer van Paulus van Gool idem
4. kinderen en erfgenamenvan wijlen Elisabeth Sijmons, halve suster van grootmoederde de resterende drie duisend gulden
Het restant gaat naar oom Johan Cluyters.
(tocht = rente van kapitaal, vruchtgebruik of lijfrente
blodinge/blotinge = pacht, inkomen).
  [bron: SAB BR-NA N:516:32 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
05-06-1730     Schuldbekentenis aan Johan Cluijters

Akte van schuldbekentenis met borgtocht
Schuldenaar Cornelis van der Hult, borger, capiteijn en coopman in wijnen aan Johan Cluijters, borger, coopman in wijnen, den vooght van ’t weeskind van Wouterus van Gool zaliger, daar moeder aff was Adriana Maria Cluijters f 1500 gulden ’t stuk tot 40 grooten vlaams
Borg Andries van de Laar en Johan Peijs
Actum 28 november 1711
Getuigen Johannes Sgrouwen borger en meester kuijper en Lambregt Hoevermans

In de marge de aantekening:
Wouter van Gool verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben 5 juni 1730
  [bron: SAB BR-NA:N572:273 + Correspondentie: 10-11-2004 Paul van Gool]
Feiten:
±1850     Rond 1850 woont in huis De Rooden Haan ds. Perk
Walterus trouwde, 24 jaar oud, op 06-02-1719 in Breda met Joanna Elisabeth van de Lemmer, 21 jaar oud, nadat zij op 25-01-1719 in Breda in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is geboren op 13-08-1697 in Breda, dochter van Anthony van de Lemmer en Sophie Francken. Joanna is overleden op 17-11-1742 in Breda, 45 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1742 in Breda.
Kinderen van Walterus en Joanna:
1 Joannes Walterus van Gool. Hij is gedoopt op 18-12-1719 in Breda. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Cluijters en Sophia van de Lemmer.
2 Antonius Adrianus van Gool. Hij is gedoopt op 31-07-1722 in Breda. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Maria van de Avort, Paulus Galle en Dijonisius de Wijse. Antonius is overleden op 16-09-1782 in Breda, 60 jaar oud. Hij is begraven op 19-09-1782 in Meerle (B).
3 Elisabeth Francisca van Gool. Zij is gedoopt op 31-05-1724 in Breda. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Faes en Elisabeth de Wijse. Elisabeth is overleden op 05-06-1786 in Breda, 62 jaar oud. Zij is begraven op 08-06-1786 in Meerle (B). Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1753 in Breda met Henricus van Amersfoort, nadat zij op 27-05-1753 in Breda in ondertrouw zijn gegaan. Henricus is geboren in Breda.
4 Joannes Franciscus Josephus van Gool. Hij is gedoopt op 11-12-1726 in Breda. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Christina van de Lemmer en Joannes Franciscus de Wijse. Joannes is overleden op 04-06-1799 in Breda, 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 13-04-1761     Kapelaan   [bron: SAB BR-NA N:1010:39 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
Akten:
13-04-1761     Machtiging door Johannes van Gool
Notaris Anthony Lotsy

Comparant Johannes van Gool, Capellaan in de Roomsche Gemeente te Ginneken, en daar woonachtig, zijnde hij een zoon van wijlen Mej. Johanna van de Lemmer, in wettig uwlijk verwekt bij mede wijlen den Heer Walterus van Gool en dus uit dien hoofde mede geinstitueerde erfgenaam van wijlen Mej. Elisabeth Wouters laest weduwe van den heer Johan Francois de Wijse, ingevolge der testamente voor mij verleden op 24 julij 1758.
Comparant machtigt zijn broeder Anthonij van Gool, coopman in wijnen, om zijn belangens als 1/3 part in de nalatenschap van Elisabeth Wouters ....... waar te nemen .................
  [bron: SAB BR-NA N:1010:39 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
25-09-1761     Schuldbekentenis aan Johannes van Gool
Notaris Anthony Lotsy

Compareerde Johan van der Flaes, Mr. Smidt tot Chaam verklaarde schuldig te zijn aan Weleerw Heer Johannes van Gool Capellaan in de Roomsche Gemeente tot Ginneken f. 200 guldens eens ’t stuck tot XL groote Vlaams na een jaar terug te betalen met 3 % rente .............
Borgen Cornelis Hendrikx en Cornelis Roovers beiden te Chaam.........................
  [bron: SAB BR-NA N:1010:106 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
28-01-1786     Testament Johannes van Gool
Notaris Jean Francois Mirandolle

Compareerde den wel eerwaarden Heere Johannes van Gool, rustend Roomsch pastoor van den Rijen, ......... woonachtig alhier verklaerde te herroepen.....alle voorgaande testamenten.........
Eerstelijk legateerd hij aan sijne dienstmaagd Anna Aert Ansems een pluyme bed en peuluw, twee kussens, twee wolle deckens, ses fluwijn en drie paar slaaplakens. Een spinnewiel, ses servetten en ses handdoeken.
Nog legateerd hij aan Anna Art Ansems een jaarlijks pensioen van een honderd gulden haar leven lang, ingaande bij overlijden testateur.
Uit te keren door de navolgende erfgenamen.
Benoemd tot enige en universele erfgenaam zijn zuster Juffr. Elisabeth van Gool, weduwe van Hendrikus van Amersfoort en bij vooroverlijden haar dochter
juffr. Jacoba Barbara Christina van Amersfoort.
Ter presentie van Jan Leonardus Wiercx Hzn en Jacob van .......
  [bron: SAB BR-NA N:1129:9 + Correspondentie: 28-10-2004 Paul van Gool]
V-c Joannes van Goirl, zoon van Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van Goerl (zie IV-a) en Elisabetha (Elisabeth Wouter) Adriaens. Hij is gedoopt op 25-03-1612 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:1:95]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Stephanus Jacobus Claessen en Agnes Willem Handrickx (Henricx) [zie IV-c] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Joannes trouwde met Maria Joannesdr van Diessen. Maria is geboren vr 1628.
Kind van Joannes en Maria:
1 Petrus van Goirle, gedoopt op 01-08-1646 in Hilvarenbeek. Volgt VI-e.
VI-e Petrus van Goirle, zoon van Joannes van Goirl (zie V-c) en Maria Joannesdr van Diessen. Hij is gedoopt op 01-08-1646 in Hilvarenbeek [bron: Hilvarenbeek RK dopen 1616-1647 (RHC Tilburg) 454 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Hvb (inv.nr. 2, Pg.140v)]. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 01-01-1677 in Reusel [bron: RHCE RE-DTB 33.1:59] met Aleijdis Arnoldus Smits, nadat zij op 28-12-1676 in Reusel in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCE RE-DTB 33.1:59].
IV-b Laurentius Nicolaus (Laureijs) van Goerl, zoon van Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van Goerl (zie III-a) en Maria Claes Jan (Margriet) Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck).
Akten:
12-07-1628     Vermelding: Diercxken Jans de Gruijter   [bron: RHCT HB:GAH R46:79 + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Laureijs:
(1) trouwde met Theodora.
Getuige bij:
21-06-1605     doop Wouter Jansen Claes Goorle (1605-±1667) [zie V-b]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:1:75]
(2) begon een relatie met Diercxken Jans de Gruijter.
Kinderen van Laureijs en Theodora:
1 Nicolaus van Goerl. Hij is gedoopt op 19-03-1590 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Nicolaus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Wilhelmus Gertruije ? en Adrianus Monen.
Getuige bij:
30-03-1643     doop Guilielma van Goirle (geb. 1643) [zie V-d,3]    [oom vaderszijde]
2 Margareta van Goerl. Zij is gedoopt op 16-06-1596 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabetha en Joannes Wilhelmus. Margareta begon een relatie [bron: BL 1976 (XXV) Blz 116] met Meester Frans Heer Frans Bierens. Meester Frans Heer Frans is overleden vr 30-04-1655 [bron: BL 1976 (XXV) Blz 116].
3 Judith Goorl. Zij is gedoopt op 16-02-1599 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Judith waren de volgende getuigen aanwezig: Conrardus Cornelius de Smit en Elisabeth Joannesdr Goorle (geb. ±1575).
4 Johannes van Goerle. Hij is gedoopt op 11-09-1606 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gualterus Johannes Dirckssen en Claes Lauwreijns van Goerl [zie III-a] [grootvader vaderszijde].
5 Iken van Goorl. Zij is gedoopt op 29-01-1608 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Iken waren de volgende getuigen aanwezig: Lijnken Claes de Gruijter en Arnoldus Pauluszn.
6 Ida van Goirl. Zij is gedoopt op 06-03-1613 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Beatrix Petrus Joannes van Laeck en Joannes Petrus Storiemans.
7 Cornelius van Goirle, gedoopt op 29-01-1615 in Hilvarenbeek. Volgt V-d.
8 Maria van Goirle. Zij is gedoopt op 27-12-1616 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:2:5]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Anna en Joannes Nicolaus van den Broeck.
V-d Cornelius van Goirle, zoon van Laurentius Nicolaus (Laureijs) van Goerl (zie IV-b) en Theodora. Hij is gedoopt op 29-01-1615 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:1:102]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana en Christianus Joannes Aegidius. Cornelius trouwde met Adriana Joannesdr Roest.
Kinderen van Cornelius en Adriana:
1 Maria Cornelis van Goirle. Maria:
(1) trouwde op 17-08-1687 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:45v] met Christoffel Niclaes Naijkens. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Christoffel waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Bruers en Joannes van Reusel.
(2) trouwde op 02-05-1695 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-SCHT 454:15:72] met Wilbort Handrick Wilborts, nadat zij op 16-04-1695 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan [bron: RHCT HB-SCHT 454:15:72]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 05-1695 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:3:52v].
2 Dijmphna van Goirl. Zij is gedoopt op 23-11-1640 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:2:99v]. Bij de doop van Dijmphna waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbertus Joannes de Gruijter en Maria Petrusdr.
3 Guilielma van Goirle. Zij is gedoopt op 30-03-1643 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Guilielma waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Godefridus Arnoldus Boex en Nicolaus van Goerl (geb. 1590) [zie IV-b,1] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Guilielma: Getuige Maria Godefridus Arnoldus Boex i.p.v. Maria Petrus Laurentius
4 Joanna van Goirl. Zij is gedoopt op 17-06-1646 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Walterus Christianus.
5 Laurentius van Goirle, gedoopt in 11-1651 in Hilvarenbeek. Volgt VI-f.
6 Dijmphna van Goirl. Zij is gedoopt op 30-09-1654 in Hilvarenbeek [bron: RAT HB-RKD 454:3:15v]. Bij de doop van Dijmphna waren de volgende getuigen aanwezig: Dionijsius Petrus (Rielensis) en Adriana Henricus Joannes Roest. Dijmphna is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1715 in Esbeek [bron: RAT HB-RKT 454:11:7v]. Dijmphna trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1682 in Hilvarenbeek [bron: RAT HB-RKT 454:3:39v] met Henricus Petri (Hendrick Peters) van Gestel. Hendrick Peters is een zoon van Petri Cornelius (Petrus Corneliuszn) van Gestel en Aleidis Henrici Bunnen. Hij is begraven op 02-07-1704 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:10:61].
VI-f Laurentius van Goirle, zoon van Cornelius van Goirle (zie V-d) en Adriana Joannesdr Roest. Hij is gedoopt in 11-1651 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKD 454:3:6v]. Bij de doop van Laurentius was de volgende getuige aanwezig: Paula Walterus Joannes Goirle. Laurentius trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1688 in Diessen met Jenneken Franck Jansen.
IV-c Nicolaus Nicolaus (Claes Claessen) van Goirl is geboren omstreeks 1558 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB:GAH R109:ongef. + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen], zoon van Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van Goerl (zie III-a) en Maria Claes Jan (Margriet) Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck).
Akten:
21-05-1613     Vermelding: Maria Willem Peters Gertruijden met haar man   [bron: RHCT HB:GAH R57:ongef. + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
17-07-1645     Vermelding: 87 jaar oud   [bron: RHCT HB:GAH R109:ongef. + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Fragment:
van 1612 tot 1629     Claes Claess van Goirle noemde zichzelf in 1645 87 jaar oud (R 109, ongefol., 17 juli 1645), maar hoe ouder de mensen werden, hoe sneller telden zij een paar jaar bij hun leeftijd op. Maar je weet maar nooit. Hij woonde op de Biest en was pachter van de grote hoeve van het Bossche Geefhuis (Tafel van de Heilige Geest, sociale dienst). De vorige pachter was Claes Jan Geritss van Boerden en gezien het gebruik om de pacht van grote hoeven in de familie te houden moet rekening worden gehouden met een verwantschap tussen beide Claesen. Op 16 februari 1612 nam Claes Claessen van Goel de hoeve in pacht, dat wil zeggen met ingang van Pinksteren, voor een termijn van 4 jaar. Elk jaar moest hij met Maria-Lichtmis 14 mud rogge leveren aan het Geefhuis in Den Bosch. Ik heb vergeten voor deze en de volgende akten te noteren hoe hoog het voorlijf was: het bedrag in geld dat moest worden betaald met Sint-Maarten in de winter. Met Bamis (Sint-Bavo) moest hij een zende (geschenk, verering) leveren van zes kapoenen; voorts (voor de rest van de zende) moest hij jaarlijks 20 pond mei- of spurrieboter (dus als het gras het malst was) leveren, 100 eieren en twee steen vlas (Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch, Geefhuis 663, fol. 80). Op 24 mei 1612 nam Claes van het Geefhuis voor 48 gulden 14 stuiver de zogenaamde ijzeren beesten over (Geefhuis 663, fol. 81): dat was het vee dat tot dan gemeenschappelijk bezit was geweest van de verpachter en de verpachter. Op 29 maart 1616 (Geefhuis 663, fol. 81) werd de pacht met 6 jaar verlengd, maar de roggelevering werd verhoogd met 2 mud 2 zester rogge, terwijl er ook 1 mud gerst moest worden geleverd. Reden was de aankoop door het Geefhuis van de Wippenacker, een bedrijfsuitbreiding dus. Elk jaar moest Claes een deel van de daken van de hoeve en de bedrijfsgebouwen herstellen met 10 vimmen wel geschut dackstroij. Voor nog 4 jaar tekende hij bij op 8 februari 1623 (Geefhuis 663, fol. 82), nu voor 16 mud rogge en verder de voorwaarden als in de vorige akten; uit deze akte blijkt dat de landaanwinst van de Wippenacker 5 lopenzaad 32 roeden groot was. Op 17 januari 1629 volgde een pachtverlenging van 6 jaar, geheel op dezelfde voorwaarden als in 1623 (Geefhuis 663, fol. 82verso).   [bron: Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Claes Claessen:
(1) trouwde met Maria Willem Peters Gertruijden. Maria Willem Peters is een dochter van Willem Peter Geertruijden (inden Craembraeck).
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 26-01-1612 in Hilvarenbeek [bron: RHCT HB-RKT 454:1:123v] met Agnes Wilhelmus (Agnes Willem) Handrickx (Henricx). Bij het kerkelijk huwelijk van Claes Claessen en Agnes Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Nicolaus van den Broeck en Jan van Goerl [zie IV-a] [broer bruidegom].
Getuige bij:
25-03-1612     doop Joannes van Goirl (geb. 1612) [zie V-c]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: RHCT HB-RKD 454:1:95]
Kind van Claes Claessen en Agnes Willem:
1 Maeyken Claes van Goirle. Zij is gedoopt op 08-12-1615 in Hilvarenbeek [bron: BL 1978(XXVII):119]. Maeyken is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1683 in Hilvarenbeek [bron: BL 1978 (XXVII) Blz 119]. Maeyken trouwde [bron: BL 1978 (XXVII) Blz 119] met Jan Cornelis Wuestenborchs (Moonen). Hij is gedoopt op 04-12-1612 in Hilvarenbeek. Jan Cornelis is overleden vr 1680, ten hoogste 68 jaar oud [bron: BL 1978 (XXVII) Blz 119].
Fragment:
van 1638 tot 1646     Claes werd opgevolgd door zijn schoonzoon Jan Cornelis Wuestenborchs: Geefhuis 664, fol. 221, 11 januari 1638 (15 mud rogge, 50 gulden voorlijf); fol. 222, 24 december 1639 (12 mud rogge, 1 mud boekweit, 40 gulden voorlijf; de pacht uit 1638 was aangegaan voor 4 jaar, maar was door de veranderde economische omstandigheden herzien); fol 222verso, 11 januari 1646: 12 mud rogge, 1 mud boekweit, 40 gulden voorlijf).   [bron: Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
III-b Gerardus (Geraert Lauwreijs) van Goerl, zoon van Laurentius (Laureijs Jan Claeus) Hoeffs (van Goerl) (zie II) en Elijzabeth Gerit Dierck Goossens (Goessens).
Akten:
27-03-1573     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R29:XXVI + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
31-01-1574     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R29:XXVII + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
26-05-1575     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R29:XCIII + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
02-02-1576     Vermelding   [bron: RHCT HB:GAH R61:ongefol. + Correspondentie: 10-11-2004 Leo Adriaenssen]
Geraert Lauwreijs trouwde met Marije Barholomeus Mijs. Marije Barholomeus is een dochter van Bartholomeus Mijs Jan Mijss Mijs en Kathelijn Jan Engbrechts van den Brekelen.
Kinderen van Geraert Lauwreijs en Marije Barholomeus:
1 Catharina Gerardus van Goorl. Catharina trouwde op 27-11-1604 in Hilvarenbeek met Wilhemus Henricus Hessels. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Wilhemus waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Gerardus van Goorl [zie III-b,2] [broer bruid] en Petrus Jacobs.
2 Paulus Gerardus van Goorl.
Getuige bij:
27-11-1604     kerkelijk huwelijk Wilhemus Henricus Hessels en Catharina Gerardus van Goorl [zie III-b,1]    [broer bruid]


Naar begin

Index (534 personen)

Adriana [Getuige bij doop van V-d]  V-d
Anna [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,8
Catharina [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,4
Elisabetha [Getuige bij doop van dochter van IV-b] [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,3; IV-b,2
Jacobus  VI-a,2
Joanna [Getuige bij doop van VI-c]  VI-c
Nicolaus Gisbertuszn Joannes  IV-a,1
Petronella [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Theodora [Partner van IV-b]  V-b; IV-b; V-d
Aben, Adrianus (Janus) (*06-06-1880, †27-03-1961)  XII-c,7
Aben, Johanna Henrica (Anna) (*22-06-1905, †13-09-1994)  XII-c,7
Adriaansen, Franciscus (*±1878)  XII-b,4
Adriaansen, Johannes  XII-b,4
Adriaens, Elisabetha (Elisabeth Wouter) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c
Adriaens, Lucia Servaes [Partner van VI-b]  V-b; VI-b; VII-b; VII-c
Adriaensen, Peter (*±1772) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van XI-b]  XI-b
Aegidius, Christianus Joannes [Getuige bij doop van V-d]  V-d
Aerts, Joannes (Jan hendrik) [Getuige bij kerkelijk huwelijk van IX-d]  VIII-a,3; VIII-a,5; IX-d
Amersfoort, Henricus van  VIII-d,3
Amsens, Mari Anna [Schoonmoeder van XII-c]  XII-c
Arijaen (die Coman), Jan (†<20-02-1538)  I,4
Avoirt, Gertrudis (Gertruda) van der [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d; VII-d,1
Avoirt, Maria van de [Getuige bij doop van VIII-d]  VIII-d
Avort, Adriana Maria van de [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Backs, Elijszabeth [Partner van I]  I; II
Backs (Timmermans), Wouter (†<1540) [Schoonvader van I]  I
Bastiaensen, Petrus [Getuige bij doop van zoon van VII-b]  VII-b,7
Bax (uit Poppel), Adrianus Hubertus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van V-b]  V-b
Besouwen, Maria Cornelis van [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Bierens, Meester Frans Heer Frans (†<30-04-1655)  IV-b,2
Bierens, Gerardus  XII-b,10
Bierens, Johannes (*15-06-1873)  XII-b,10
Boex, Maria Godefridus Arnoldus [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,3
Bosmans, Adrianus  X-d,9
Bosmans, Peter  X-d,9
Bosson, Jacobus de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e]  IX-e
Boven, Cornelis van [Schoonvader van X-e]  X-e
Boven, Maria Lucia van [Partner van X-e]  X-e
Brandenborch, Katherijn Marcelis van  I,5
Brekelen, Kathelijn Jan Engbrechts van den [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Brocken, Elisabeth Freis [Partner van VI-c]  VI-c
Broeck, Adrianus Claes ... [Getuige bij doop van V-a]  V-a
Broeck, Jacobus Nicolaus van den [Getuige bij kerkelijk huwelijk van IV-c]  IV-c
Broeck, Joannes Nicolaus van den [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,8
Broeck, Maria Joannes Joannes van den [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,4
Brouwers, Cornelis  XII-d,1
Brouwers, Jacobus Cornelis  XII-d,1
Bruers, Petrus  V-d,1
Bruers, Servaes Adriaens Cornelia Henrick [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Bruijn, Antonius de  XII-d,8
Bruijn, Maria Josephina de  XII-d,8
Bunnen, Aleidis Henrici  V-d,6
Castelijns, Elisabeth  XI-a,3
Castelijns, Johanna Maria  XII-d,6
Casteren, Adriana van (†04-07-1792) [Partner van IX-d]  VIII-a,3; VIII-a,5; IX-d
Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck), Claes Jan Claes [Schoonvader van III-a]  III-a
Celen (Geertruiden/vanden Broeck/int Broeck), Maria Claes Jan (Margriet) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; V-a; IV-b; IV-c
Christianus, Cornelis Walterus [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,4
Claessen, Stephanus Jacobus [Getuige bij doop van V-c]  V-c
Cluijters, Adriana Maria [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-d
Cluijters, Joannes [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Cluyters, Wilhelmus (Willem Cornelis) [Schoonvader van VII-d]  VII-d; VII-d,2
Coolen, Elisabeth  XII-b,1
Coolen, Jan  XII-b,3
Coolen, Jan Cornelis  XII-b,3
Coppens, Cornelia  XI-a,6
Crijnen, Elisabeth [Schoonmoeder van X-e]  X-e
Damen, Adriaan  XII-a,4
Damen, Allegonda Cornelia (*±1840, †±15-05-1888) [Partner van XII-c]  XII-c
Damen, Cornelis [Schoonvader van XII-c]  XII-c
Damen, Gerardus Cornelis  XII-a,4
Damen, Jan (*±1812) [Getuige bij geboorteaangifte van XII-c]  XII-c
Daniels, Henricus  VII-b,2
Deckers, Maria [Partner van IX-c]  IX-c
Dielis, Maria Paulus Mattheus [Getuige bij doop van VII-a]  VII-a
Diercx, Gertrudis Nicolaus Cornelissen (Geertruit Claes Cornelis Peters) [Partner van V-b]  V-b; VI-b,1; VI-c
Diercx, Nicolaus Cornelis Petrus (Claes Neel Peer, Claes Cornelis Peter Dircx) (~07-04-1589, †<11-12-1657) [Schoonvader van V-b]  V-b; VI-c
Diessen, Maria Joannesdr van (*<1628) [Partner van V-c]  V-c; VI-e
Dirckssen, Gualterus Johannes [Getuige bij doop van zoon van IV-b]  IV-b,4
Dommelen, Petronilla (Petronella Jan) van [Partner van X-c]  X-c; XI-a
Driessen, Joanna Maria (*26-08-1837, †28-11-1878) [Partner van XII-a]  XII-a
Driessen, Peter Theodorus [Schoonvader van XII-a]  XII-a
Dun, Henric van (†<26-01-1532)  I,6
Dun, Jan van  I,6
Dun, Joannes van [Getuige bij doop van VIII-c]  VIII-c
Eethen, Geertruijda van  I,3
Eijk, Jan Cornelis van (*±1863)  XII-b,1
Eijk, Peter van  XII-b,1
Eijnde, Nicolaus Joannes van den [Getuige bij doop van dochter van VII-c]  VII-c,1
Emmen, Hendrika  XII-d,3
Ethen, Claeus van  I,5
Ethen, Everaert (Everard) van (†<1540)  I,5
Fabrie, Adriaan  XII-b,11
Fabrie, Cornelia (*±1887)  XII-b,11
Fabrij (Fabri), Hendrica (Hendrina) [Partner van X-a]  X-a
Faes, Franciscus [Getuige bij doop van dochter van VIII-d]  VIII-d,3
Flaast, Willem van de  IX-d,4
Francken, Sophie [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Franssen, Maria Henricus [Partner van VII-c]  VII-c
Galle, Paulus [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Geertruijden (inden Craembraeck), Willem Peter [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Gertruijden, Maria Willem Peters [Partner van IV-c]  IV-c
Gertruije ?, Maria Wilhelmus [Getuige bij doop van zoon van IV-b]  IV-b,1
Gestel, Henrica (Hendrina Niclaas) van [Partner van X-b]  X-b
Gestel, Henricus Petri (Hendrick Peters) van ([]02-07-1704)  V-d,6
Gestel, Petri Cornelius (Petrus Corneliuszn) van ([]20-08-1671)  V-d,6
Gestel, Woutrina van  XII-a,4
Ghilse, Wouter Jan Adriaens van [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Gils, Maria van [Partner van IX-a]  IX-a
Gobbincx, Henricus [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,1
Goerl, Luijtken van [Dochter van III-a]  III-a,3
Goerl, Elijsabeth van [Dochter van II]  II,4
Goerl, Gerardus (Geraert Lauwreijs) van [Nummer III-b]  III-b
Goerl, Johannes Nicolaus Laurentius (Jan) van [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-a,1; V-b; VI-d; V-c; IV-c
Goerl, Laurentius Nicolaus (Laureijs) van [Nummer IV-b]  IV-b; V-d
Goerl, Margareta van (~16-06-1596) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Goerl, Marije van [Dochter van II]  II,3
Goerl, Nicolaus van (~12-02-1589) [Nummer V-a]  III-a; V-a
Goerl, Nicolaus van (~19-03-1590) [Zoon van IV-b]  IV-b,1; V-d,3
Goerl, Nicolaus Laurentius (Claes Lauwreijns) van [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-b,4; IV-c
Goerle, Johannes van (~11-09-1606) [Zoon van IV-b]  III-a; IV-b,4
Goirl, Adriana (Adiaentje Claes Wouters) van (~?-03-1654) [Dochter van VI-a]  VI-a,1
Goirl, Dijmphna van (~23-11-1640) [Dochter van V-d]  V-d,2
Goirl, Dijmphna van (~30-09-1654, []25-05-1715) [Dochter van V-d]  V-d,6
Goirl, Ida van (~06-03-1613) [Dochter van IV-b]  IV-b,6
Goirl, Joanna van (~17-06-1646) [Dochter van V-d]  V-d,4
Goirl, Joannes van (~25-03-1612) [Nummer V-c]  V-c; VI-e; IV-c
Goirl, Joannes van (~27-04-1658) [Nummer VI-c]  VI-a; VII-a,1; VI-c
Goirl, Lucia van (~19-08-1637) [Getuige bij doop van zoon van VII-b] [Getuige bij doop van dochter van VII-b] [Getuige bij doop van dochter van VII-c]  VII-b,1; VII-b,2; VII-c,1
Goirl, Maria van (~25-12-1692) [Dochter van VII-a]  VII-a,1; VI-c
Goirl, Nicola van (~20-03-1597) [Dochter van IV-a]  IV-a,3
Goirl, Nicolaus Nicolaus (Claes Claessen) van (*±1558) [Nummer IV-c]  IV-a; IV-c
Goirl, Paulina (Paula) van (~27-11-1656, []19-11-1731) [Dochter van VI-a]  VI-a,2
Goirle, Adriana van (~08-03-1740) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,6
Goirle, Adriana van (~08-05-1747, †28-06-1823) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,9
Goirle, Angela van (~?-01-1699) [Dochter van VII-c]  VII-c,1
Goirle, Cornelia van (~30-08-1665) [Dochter van VI-b]  VI-b,2
Goirle, Cornelius van (~29-01-1615) [Nummer V-d]  V-d; VI-f
Goirle, Cornelius (Cornelis) van (~03-05-1700, †04-08-1762) [Nummer VIII-a]  VI-b; VIII-a; IX-a; IX-b
Goirle, Eerste kind van tweeling van (*±1737, []08-01-1737) [Kind van VIII-b]  VIII-b,2
Goirle, Elisabeth Wouter Jansen (Lijsken) van [Dochter van V-b]  V-b; V-b,3; VI-d,1
Goirle, Elisabetha van (~13-01-1705) [Zoon van VII-b]  VII-b,7
Goirle, Gerardus van (~25-03-1742) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,7
Goirle, Gualterus (Wouter Jan) van (~29-06-1673) [Nummer VII-c]  VII-b,3; VII-c
Goirle, Guilielma van (~30-03-1643) [Dochter van V-d]  IV-b,1; V-d,3
Goirle, Henrica van (~24-10-1770, []18-06-1771) [Dochter van IX-b]  IX-b,5
Goirle, Jan Wouter Jan van (*±1631) [Nummer VI-b]  V-b; VI-b; VII-b; VII-b,6; VIII-a; VIII-b; VII-c; VII-c,2
Goirle, Joanna (Jenneken Claes Wouters) van (~09-06-1663) [Dochter van VI-a]  VI-a,4
Goirle, Joanna (Jenneken Jan) van (~14-05-1698) [Dochter van VII-b]  VII-b,3; VII-c
Goirle, Joanna Maria (Jennemarie Cornelis) van (~07-03-1730, †12-04-1793) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,3; VIII-a,5
Goirle, Joannes (Jan Claes Wouters) van (~17-03-1659, []16-03-1729) [Nummer VII-a]  VII-a
Goirle, Joannes van (~28-03-1695) [Zoon van VII-b]  VII-b,1
Goirle, Joannes van (~15-03-1701, []25-04-1701) [Zoon van VII-c]  VI-b; VII-c,2
Goirle, Joannes van (~03-06-1703) [Zoon van VII-b]  VI-b; VII-b,6
Goirle, Joannes (Jan) van (~28-09-1708, []07-10-1773) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-f; IX-g
Goirle, Joannes van (~15-03-1711) [Zoon van VII-c]  VII-c,4
Goirle, Joannes van (~19-02-1724, †16-02-1790) [Nummer IX-a]  IX-a
Goirle, Joannes Joannes van (~11-04-1668) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Goirle, Laurentius van (~?-11-1651) [Nummer VI-f]  VI-f
Goirle, Lucia van (~02-11-1702) [Dochter van VII-c]  VII-c,3
Goirle, Maeyken Claes van (~08-12-1615, []06-11-1683) [Dochter van IV-c]  IV-c,1
Goirle, Maria van [Dochter van IV-a]  IV-a,1
Goirle, Maria van (~27-12-1616) [Dochter van IV-b]  IV-b,8
Goirle, Maria van (~16-07-1696) [Dochter van VII-b]  VII-b,2
Goirle, Maria van (~15-12-1737) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,5
Goirle, Maria Catharina van (~12-10-1736, []19-11-1773) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,3; VIII-a,5
Goirle, Maria Cornelis van [Dochter van V-d]  V-d,1
Goirle, Maria Walterus van [Getuige bij doop van zoon van VII-b]  VII-b,7
Goirle, Nicolaes Walterus (Claes Wouter Jan) van (†±1707) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VI-c
Goirle, Paula van (~14-07-1663, []18-07-1716) [Dochter van VI-b]  V-b; VI-b,1
Goirle, Paula Walterus Joannes [Getuige bij doop van VI-f]  VI-f
Goirle, Petronella (Peternel) van (~21-07-1733, †08-10-1813) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,3
Goirle, Petrus van (~01-08-1646) [Nummer VI-e]  VI-e
Goirle, Petrus van (~07-05-1669) [Zoon van VI-a]  VI-a,5
Goirle, Petrus (Peeter Cornelis) van (~24-01-1727, †23-01-1793) [Nummer IX-b]  IX-b; X-a
Goirle, Petrus (Peter Jan) van (~20-12-1744, †27-01-1823) [Nummer IX-g]  IX-g; X-e
Goirle, Tweede kind van tweeling van (*±1737, []08-01-1737) [Kind van VIII-b]  VIII-b,3
Goirle, Walterus van (*±1668, †03-02-1699) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-d
Goirle, Walterus van (~04-02-1703) [Nummer VIII-b]  VI-b; VIII-b; IX-c
Gompel, Johannes van  XII-d,7
Gompel, Maria Johanna van (*17-08-1888, †14-02-1936)  XII-d,7
Gool, van (*±1689, []19-07-1689) [Kind van VI-d]  VI-d,3
Gool, van (levenloos *16-05-1815) [Kind van X-e]  X-e,2
Gool, van (levenloos *27-02-1821) [Zoon van X-e]  X-e,4
Gool, van (levenloos *01-03-1821) [Zoon van X-e]  X-e,5
Gool, Adriaan van (*15-05-1815) [Nummer XI-c]  XI-c
Gool, Adriaan van (*18-04-1875, †09-09-1875) [Zoon van XII-b]  XII-b,5
Gool, Adriaan Peter van (*15-11-1843) [Nummer XII-b]  X-d; XII-b
Gool, Adriana van (~18-09-1770, []27-12-1770) [Dochter van IX-a]  IX-a,4
Gool, Adriana van (*31-08-1840, †30-05-1864) [Dochter van XI-b]  XI-b,1
Gool, Adriana van (*09-08-1869) [Dochter van XII-b]  XII-b,1
Gool, Adrianus (Adriaan) van ([]04-08-1794) [Nummer IX-d]  VIII-a,3; VIII-a,5; IX-d
Gool, Adrianus (Adriaan) van (~22-08-1805, †06-05-1852) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-b; XII-c; XII-d
Gool, Adrianus van (*16-04-1870) [Zoon van XII-c]  XII-c,1
Gool, Adrianus van (*20-06-1877) [Zoon van XII-b]  XII-b,7
Gool, Adrianus Antonius van (*19-04-1875) [Zoon van XII-d]  XII-d,2
Gool, Anna (Adriaantje) van (~18-11-1805, †27-05-1808) [Dochter van X-c]  X-c,3
Gool, Anna Adriana van (*13-10-1884, †15-03-1929) [Dochter van XII-d]  XII-d,6
Gool, Anna Catharina van (*09-07-1870) [Dochter van XII-b]  XII-b,2
Gool, Anna Johanna van (*11-12-1896, †30-11-1971) [Dochter van XII-d]  XII-d,9
Gool, Antonet van (*27-11-1866) [Dochter van XII-d]  XII-d,1
Gool, Antonius Adrianus van (~31-07-1722, †16-09-1782) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Gool, Antonius Walterus van (~18-06-1765) [Zoon van IX-c]  VIII-b; IX-c,1
Gool, Antony Hendrik van (*19-08-1818, †17-10-1823) [Zoon van X-d]  X-d,11
Gool, Catharina van (~10-05-1794, †30-05-1794) [Dochter van X-b]  X-b,1
Gool, Catharina van (*18-02-1815, †29-04-1864) [Dochter van X-d]  X-d,9
Gool, Catharina van (*04-09-1843, †16-04-1895) [Dochter van XI-a]  XI-a,6
Gool, Clasina van (*19-03-1813, †09-06-1858) [Dochter van X-d]  X-d,8
Gool, Cornelia van (~22-11-1692, †12-06-1709) [Dochter van VII-d]  VI-d; VII-d,2
Gool, Cornelia van (*08-01-1823, †28-01-1823) [Dochter van X-d]  X-d,14
Gool, Cornelia Jan van (~14-02-1764, †29-06-1831) [Dochter van IX-a]  IX-a,2
Gool, Cornelis van (*13-10-1838, †19-10-1838) [Zoon van XI-a]  XI-a,4
Gool, Cornelis van (*09-11-1839, †30-01-1900) [Zoon van XI-a]  XI-a,5
Gool, Cornelis van (*±1863) [Zoon van XII-a]  XII-a,2
Gool, Cornelis van (*±1884) [Zoon van XII-b]  XII-b,11
Gool, Cornelis Jan van (~28-04-1776, †18-09-1825) [Zoon van IX-e]  IX-e,4
Gool, Cornelis Johannes van (*20-07-1888, †01-01-1935) [Zoon van XII-c]  XII-c,8
Gool, Cornelis Peter van [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Gool, Elisabeth (Elisabeth Adriaan) van (~09-10-1769) [Dochter van IX-d]  IX-d,4
Gool, Elisabeth van (~22-08-1785, †01-01-1871) [Dochter van IX-g]  IX-g,1
Gool, Elisabeth Francisca van (~31-05-1724, †05-06-1786) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,3
Gool, Franciscus (Fransis Jan Jan) van (~21-06-1757, †09-04-1823) [Nummer X-b]  X-b
Gool, Gerardus van (~18-02-1803, †02-04-1837) [Zoon van X-b]  X-b,4
Gool, Helena van (~19-05-1691, †25-05-1704) [Dochter van VII-d]  VI-d; VII-d,1
Gool, Hendrika Maria (Drika) van (*17-03-1866, †18-04-1950) [Dochter van XII-a]  XII-a,3
Gool, Hendrikus (Driekske, Hendrik) van (*02-06-1845, †14-04-1907) [Nummer XII-c]  XII-c
Gool, Hendrikus van (*02-12-1889) [Zoon van XII-d]  XII-d,8
Gool, Henrica van (~26-12-1803, †24-07-1834) [Dochter van X-d]  X-d,1
Gool, Henricus (Hendrik Jan) van (~07-03-1773, †04-06-1846) [Nummer X-d]  X-d; XI-b; XII-b
Gool, Jacobus van (*06-03-1872, †01-04-1962) [Zoon van XII-a]  XII-a,5
Gool, Jan Cornelis van (*18-04-1872, †29-12-1929) [Zoon van XII-c]  XII-c,2
Gool, Joanna (Johanna Adriaan) van (~03-05-1766, †23-10-1823) [Dochter van IX-d]  IX-d,3
Gool, Joanna (Johanna Jan) van (~06-05-1801) [Dochter van X-c]  X-c,2
Gool, Joanna Catharina van (~25-11-1796, †14-11-1811) [Dochter van X-b]  X-b,2
Gool, Joanna Maria van (~05-10-1806, †13-04-1809) [Dochter van X-d]  X-d,3
Gool, Joanna Maria van (*15-04-1811) [Dochter van X-c]  X-c,4
Gool, Joannes van (~11-01-1734) [Nummer IX-c]  IX-c
Gool, Joannes van (~24-10-1763) [Zoon van IX-d]  IX-d,2
Gool, Joannes (Jan) van (~31-05-1769) [Nummer X-c]  X-c; XI-a
Gool, Joannes van (~26-08-1787, †03-05-1862) [Nummer X-e]  X-e; XI-c
Gool, Joannes van (~09-10-1798, †03-04-1870) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a
Gool, Joannes van (~17-02-1799, †03-02-1812) [Zoon van X-b]  X-b,3
Gool, Joannes Franciscus Josephus van (~11-12-1726, †04-06-1799) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,4
Gool, Joannes Walterus van (~18-12-1719) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Gool, Johanna van (*07-11-1811, †22-01-1842) [Dochter van X-d]  X-d,7
Gool, Johanna van (*13-05-1829, †28-04-1852) [Dochter van XI-a]  XI-a,1
Gool, Johanna (Sjo) van (*03-03-1869, †30-09-1933) [Dochter van XII-a]  XII-a,4
Gool, Johanna van (*09-01-1874) [Dochter van XII-b]  XII-b,4
Gool, Johanna Catharina van (*24-02-1875, †01-05-1876) [Dochter van XII-c]  XII-c,3
Gool, Johanna Maria van (*26-06-1842, †31-03-1908) [Dochter van XI-b]  XI-b,2
Gool, Johanna Philomena van (*28-11-1877, †21-01-1958) [Dochter van XII-d]  XII-d,3
Gool, Johannes (Jan Jans) van (~20-12-1731, †05-06-1790) [Nummer IX-e]  IX-e; X-b; X-c; X-d
Gool, Johannes van (*31-07-1816, †23-09-1823) [Zoon van X-d]  X-d,10
Gool, Johannes (Jan) van (*08-04-1850, †27-12-1905) [Nummer XII-d]  XII-d
Gool, Johannes van (*30-04-1876) [Zoon van XII-b]  XII-b,6
Gool, Johannes Cornelis van (*31-08-1825, †24-09-1825) [Zoon van X-e]  X-e,6
Gool, Johannis Cornelis van (*27-11-1832, †31-01-1895) [Nummer XII-a]  XII-a
Gool, Josephus (Sjef) van (*20-07-1888, †22-06-1967) [Zoon van XII-c]  XII-c,7
Gool, Lambertus van (*24-06-1878, †13-04-1879) [Zoon van XII-b]  XII-b,8
Gool, Lambertus van (*02-07-1879, †22-08-1879) [Zoon van XII-b]  XII-b,9
Gool, Lambertus Hendrikus van (*05-03-1887, †29-02-1964) [Zoon van XII-d]  XII-d,7
Gool, Maria (Maria Jan Cornelis) van (~16-07-1766, †07-12-1815) [Dochter van IX-a]  IX-a,3
Gool, Maria van (~02-05-1810, †30-01-1858) [Dochter van X-d]  X-d,6
Gool, Maria van (*30-07-1872) [Dochter van XII-b]  XII-b,3
Gool, Maria (Zuster Maria Crescentia) van (*07-02-1876, †12-04-1949) [Dochter van XII-a]  XII-a,6
Gool, Maria Anna van (*17-01-1881) [Dochter van XII-c]  XII-c,5
Gool, Maria Catharina (Maria Peter) van (~12-09-1767, †02-05-1802) [Dochter van IX-b]  IX-b,4
Gool, Maria Catharina/ Anna Catharina (Catharina Jan) van (~21-10-1775, †02-11-1846) [Dochter van IX-a]  IX-a,6
Gool, Maria Johanna Cornelia van (*±1882) [Dochter van XII-d]  XII-d,5
Gool, Martinus Jan van (~27-07-1735) [Nummer IX-f]  VIII-c; IX-f
Gool, Martinus Jan van (*10-01-1819, †01-11-1851) [Zoon van X-e]  X-e,3
Gool, Matheus van (~31-01-1808, †06-09-1808) [Zoon van X-d]  X-d,4
Gool, Mattias (Matijs) van (~29-03-1809, †27-09-1823) [Zoon van X-d]  X-d,5
Gool, Michael (Michiel Cornelis) van (~29-04-1733, †02-06-1758) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,4
Gool, Michael (Michiel Peter) van (~28-10-1764, †13-07-1799) [Zoon van IX-b]  IX-b,3
Gool, Michael van (~13-04-1772) [Zoon van IX-a]  IX-a,5
Gool, Nicolaas van (~26-09-1750, †22-12-1785) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,10
Gool, Nicolaas van (~30-09-1789, †19-04-1818) [Zoon van IX-g]  IX-g,3
Gool, Norbertus van (*13-05-1878) [Zoon van XII-c]  XII-c,4
Gool, Peter van [Zoon van X-a]  X-a,1
Gool, Peter Hendrik van (*11-01-1821, †03-04-1843) [Zoon van X-d]  X-d,13
Gool, Peter Jan van [Zoon van IX-a]  IX-a,1
Gool, Peter Theodorus (Piet) van (*16-11-1861, †29-05-1945) [Zoon van XII-a]  XII-a,1
Gool, Peternel van (*23-03-1835, †04-02-1896) [Dochter van XI-a]  XI-a,3
Gool, Petronella van (*03-02-1820, †04-02-1820) [Dochter van X-d]  X-d,12
Gool, Petronella van (*17-11-1881) [Dochter van XII-b]  XII-b,10
Gool, Petrus (Peeter Peeter Cornelis) van (~11-11-1761) [Nummer X-a]  X-a
Gool, Philippus Johannes van (*10-02-1879, †31-03-1968) [Zoon van XII-d]  XII-d,4
Gool, Simon van (~14-03-1762, †04-05-1793) [Zoon van IX-d]  IX-d,1
Gool, Thomas Cornelis (Thomas) van (*08-01-1887, †07-12-1961) [Zoon van XII-c]  XII-c,6
Gool, Walterus van (~06-11-1694, †25-02-1748) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Gool, Waltherus van (~30-07-1740) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,4
Goorl, Catharina Gerardus van [Dochter van III-b]  III-b,1; III-b,2
Goorl, Iken van (~29-01-1608) [Dochter van IV-b]  IV-b,5
Goorl, Judith (~16-02-1599) [Dochter van IV-b]  IV-b,3
Goorl, Paulus Gerardus van [Zoon van III-b]  III-b,1; III-b,2
Goorle, Elisabeth Joannesdr (*±1575) [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,3
Goorle, Walterus (Wouter Jansen Claes) (~21-06-1605, †±1667) [Nummer V-b]  V-b; V-b,3; VI-a; VI-b; VI-b; VI-c; VI-d; IV-b
Goorlen, Cornelia van (~27-03-1667, †±1719) [Dochter van VI-d]  V-b,3; VI-d,1
Goorlen, Heijlwida van (~17-11-1602) [Dochter van IV-a]  IV-a,4
Goossens (Goessens), Elijzabeth Gerit Dierck [Partner van II]  II; III-a; III-b
Gorp, Maria Elisabeth van  XII-d,5
Gortsen, Cornelia Aegidius [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Graaf, Adriana Maria de (*20-06-1874, †28-12-1961)  XII-a,5
Graaf, Cornelie de  IX-d,4
Graaf, Jacobus de  XII-a,5
Gruijter, Diercxken Jans de [Partner van IV-b]  IV-b
Gruijter, Barbara Cornelis Nicolaus de [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,2
Gruijter, Claes Peters die  II,3
Gruijter, Gisbertus Joannes de [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,2
Gruijter, Lijnken Claes de [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,5
Gualteruszn, Paulus (Pauwels) (~22-12-1630, †25-03-1705) [Nummer VI-d]  IV-a; VI-d; VII-d; VII-d,1
Haaren, Hendrika (Drika) van (*22-07-1871, †05-09-1928)  XII-c,7
Hagen (Verhagen), Maria (Maria Hendrik) (†06-02-1783) [Partner van IX-b]  IX-b; X-a
Handrickx (Henricx), Agnes Wilhelmus (Agnes Willem) [Partner van IV-c]  IV-a; V-c; IV-c
Heestermans, Catharina [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
Hendriks, Hendrica [Schoonmoeder van XII-a]  XII-a
Hendriks, Maria Elizabeth  XII-d,8
Hendrikx, Johanna [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Henrickx, Wouter  II,4
Hesselmans, Wilhelmina  XI-b,2
Hessels, Maria Joannes (Maria Jan, Marie) (†10-05-1749) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b
Hessels, Wilhemus Henricus  III-b,1; III-b,2
Himbergen, Adriaan van  XII-a,3
Himbergen, Engelbertus van (*±1858)  XII-a,3
Hobbelen, Anthonius  X-d,7
Hoeffs (van Goerl), Laurentius (Laureijs Jan Claeus) (†<1560) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Hoefs, Adriaena [Dochter van I]  I,4
Hoefs, Claeus [Zoon van I]  I,2
Hoefs (van Goerl), Jan Claeus (*±1480, †<26-01-1532) [Nummer I]  I; II
Hoefs (van Goorle), Ijke (Ida) [Dochter van I]  I,3
Hoff, Kathelijn [Dochter van I]  I,5
Hoff, Marij [Dochter van I]  I,6
Hoof, Petronella van  XII-a,3
Huijsmans, Henricus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-b] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-b]  VI-b; VII-b
Ierssel, Anthonetta van (†20-07-1808) [Partner van IX-f]  VIII-c; IX-f
Ierssel, Jan van [Schoonvader van IX-f]  IX-f; IX-f
Jacobs, Maria Elisabeth  XII-d,7
Jacobs, Petrus  III-b,1
Jacobus van Poppel, Daniel  VI-b,1
Jan Arijaen (die Coman), Herman  I,4
Jansen, Adriana  XII-b,10
Jansen, Jenneken Franck [Partner van VI-f]  VI-f
Jansen, Wilhelmina  XII-b,6
Janssens, Sara [Getuige bij doop van zoon van VI-a]  VI-a,5
Joannes (de Jong?), Henricus [Schoonvader van V-b]  V-b
Jobse, Jacobus  XII-c,1
Jobse, Sara Bernardina Janna (*±1876)  XII-c,1
Jong, Henricus Joannes de [Getuige bij doop van dochter van VI-b]  VI-b,2
Jong, Pauwelijntje Hendrick Janse de (†±1664) [Partner van V-b]  V-b; VI-d
Jongh, Maria Henricusdr de [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,1
Kok, Adam de  IX-d,4
Kok, Jacques de (*±1783)  IX-d,4
Kort, Adriaan de  XII-c,2
Kort, Cornelia Paulina de  XII-c,2
Kort, Johanna de  XII-a,5
Korven, Anthony van (*±1812) [Getuige bij geboorteaangifte van XII-c]  XII-c
Kouwenberg, Wouter [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VIII-b]  VIII-b
Kramer, Johanna [Schoonmoeder van XII-d]  XII-d
Laarhoven, Gerardus Driek (Gerrit) van  IX-d,3
Laarhoven, Hendrikus van (*±1878)  XII-d,5
Laarhoven, Johannes van  XII-d,5
Laeck, Beatrix Petrus Joannes van [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,6
Larhoven, Erf van [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,3
Lemmer, Anthony van de [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Lemmer, Christina van de [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,4
Lemmer, Joanna Elisabeth van de (*13-08-1697, †17-11-1742) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Lemmer, Sophia van de [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Linkels, Arnolda [Partner van XII-b]  XII-b
Linkels, Johannes [Schoonvader van XII-b]  XII-b
Lodewijcx, Willem Hendrik [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-b]  V-b,3; VI-b
Loo, Wilhelmina van der  XII-d,2
Loon, Jan Baptist van  XII-b,6
Loon, Petronella van  XII-b,6
Maaijen, Hendrik  IX-a,3
Maertens, Vijverken Adriaen [Partner van VI-c]  VI-c
Matheeuwse, Hendrika  XII-b,2
Mathijssen, Jan [Getuige bij doop van V-b]  V-b
Meer, Cornelis van der  XII-d,2
Meer, Johanna Maria van der (*±1874)  XII-d,2
Meeren, Nicolaas van der (~11-04-1704)  VI-a,2
Meijs, Lambert van der [Schoonvader van X-e]  X-e
Meijs, Petronilla van der [Partner van X-e]  X-e; XI-c
Meijsens, Adriana (~24-08-1785, †31-05-1839) [Schoonmoeder van XI-b]  XI-b
Meijssens, Johanna (*07-01-1815, †24-09-1880) [Partner van XI-b]  XI-b; XII-b; XII-c; XII-d
Meijssens, Petrus (Peter) (~06-06-1779, †12-06-1851) [Schoonvader van XI-b]  XI-b; XI-b
Merckx, Joannes (~02-09-1805)  X-d,6
Merkx, Hendrik  X-d,6
Michaelis, Guilielma Joannes (*<1680, †>1697) [Getuige bij doop van dochter van VII-b]  VII-b,3
Michielsen, Joanna Evieris [Getuige bij doop van zoon van VI-a]  VI-a,5
Michielsen (alias Prinsen), Petronella Joannes [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Mijs, Marije Barholomeus [Partner van III-b]  III-b
Mijs, Bartholomeus Mijs Jan Mijss [Schoonvader van III-b]  III-b
Mol, Cornelis van  XII-d,4
Mol, Maria Catharina van (*26-06-1875, †11-10-1955)  XII-d,4
Monckhoven, Eduardus (Eerwaarde Heer) van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van dochter van VI-b]  VI-b,1
Monden, Laurentius [Getuige bij doop van VIII-d]  VIII-d
Monen, Adrianus [Getuige bij doop van zoon van IV-b]  IV-b,1
Moonen, Luijtken Jan (~07-04-1589, †<17-03-1651) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Moonen, Huijbert [Getuige bij kerkelijk huwelijk van IX-d]  IX-d
Moonen, Johanna  XI-b,2
Moonen, Margriet Antonis [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Moonen, Petrus Cornelius (Peter)  VIII-a,3
Muer, Paulus van (~01-04-1707)  VII-a
Mueren, Cornelis van  VI-a,4
Munster, Clasina van (~02-11-1697)  VI-a,1; VII-a
Munster, Leonardus van  VI-a,4
Munster, Wilhelmina van (~01-10-1700)  VI-d; VII-d
Mutsers, Jan  XI-a,3
Mutsers, Lambertus  XI-a,3
Naijkens, Christianus Cornelis [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,4
Naijkens, Christoffel Niclaes  V-d,1
Naijkens, Nicolaas [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-a]  VII-a
Nauwen, Nicolaus Andreas [Getuige bij kerkelijk huwelijk van V-b] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-b]  V-b; VI-b
Nauwen, Petrus Nicolaus  V-b,3
Nicolauszn, Cornelius (~27-08-1622) [Zoon van V-a]  IV-a; V-a,1
Nieuwenhuijse, Guilelmus Joannes (Willem Janssen) van den  VI-a,1
Nooijens, Jan  XII-d,6
Nooijens, Marinus Cornelis (*±1876)  XII-d,6
Nuijnen, Petrus van (~07-05-1689)  VI-a,2
Oudenhouven, Lucia Thomas van [Partner van IX-e]  IX-e; X-c
Overbeecq, Adriana (Adriaentjen Gijsberts) van [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Overbeek, Adrianus (Adriaan Adriaan) van  IX-b,4
Pasmans  V-b,3
Pasmans, Elizabeta Joannes [Getuige bij doop van dochter van VII-a]  VII-a,1
Pasmans, Gerrit  V-b,3
Pasmans, Joannes Viverius Michael (Jan Vijver Michiel)  V-b; V-b,3
Pauluszn, Arnoldus [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,5
Peijs, Jan Cornelis (*09-07-1898)  XII-d,9
Peters, Cornelia (~11-02-1685)  VI-a
Peters, Gasparus  VI-a,2
Peters, Gerit Cornelis [Schoonvader van VI-c]  VI-c; VI-c
Peters, Joannes  VI-a,2
Peters, Peerken Gerit Cornelis, Peternel Gerrits [Partner van VI-c]  VI-a; VI-c
Petrus (Rielensis), Dionijsius [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,6
Petrusdr, Maria [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,2
Peys, Antonie  X-c,2
Pigmans, Marij [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-c; IX-c,1
Pluijm, Maria  X-d,6
Poppel, Paulus Daniels van [Getuige bij doop van VIII-b]  VIII-b
Prinsen, Jan Michael Wouters [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Prinsen, Maria Joannes [Getuige bij doop van zoon van VII-b]  VII-b,6
Puijenbroek, Johanna Maria van  XII-d,1
Put, Adriaan van de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e]  VIII-a,3; IX-e; IX-e
Raeck, Joannes Arnoldus van  V-b,3
Reijthoven, Anna Maria van (*08-12-1804, †19-12-1851) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a
Reijthoven, Cornelis van [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Reusel, Joannes van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-a] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-b] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-c]  VI-a,1; VI-a,4; VII-a; VII-b; VII-c; V-d,1
Rijkers, Anna  X-d,9
Rijthoven, Gijsbertus van  VI-a,4
Roest, Adriana Henricus Joannes [Getuige bij doop van dochter van V-d]  V-d,6
Roest, Adriana Joannesdr [Partner van V-d]  V-d; VI-f
Roij (Rooij), Maria Adrianus van (~12-01-1748, †04-04-1809) [Schoonmoeder van X-d]  X-d
Rooij, Catharina van [Schoonmoeder van X-e]  X-e
Rooij, Johanna Maria van [Schoonmoeder van XI-c]  XI-c
Rooij, Peter de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e]  VIII-a,3; IX-e
Rooij (Roij), Joannes (Jan Matijs) van (~22-01-1750, †03-02-1816) [Schoonvader van X-d]  X-d
Roy (Rooij), Johanna Maria (Joanna) van (~05-02-1778, †06-12-1833) [Partner van X-d]  X-d; XI-b
Ruygen, Jan van  VI-a,2
sBonten, Goijaert  I,3
sBonten (de Bont), Huibrecht Goijaert (Hubrecht Goerts)  I,3
Schellekens, Joannes Hubertus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-a]  VII-a
Schepens, Henricus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-c]  VII-c
Schilders, Catharina (*09-06-1867)  XII-c,8
Schilders, Johannes Cornelis (Jan)  IX-a,6
Schilders, Johannes Cornelis  XII-c,8
Schilders, Paulus Cornelis  IX-a,2
Schurmans, Maria Joannes [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e
Scuermans, Heijlwich Henrick [Schoonmoeder van III-a]  III-a
Segers, Joanna Leonardusdr [Partner van VII-a]  VII-a
Sijkens, Henrica (~24-05-1737, []30-07-1787) [Partner van IX-e]  IX-e; X-d
Sijkens, Joannes [Schoonvader van IX-e]  IX-e
Simons, Adianus [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Simons, Adriana (Adriaentje) (~07-11-1627, †24-08-1710) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-d; VII-d,2
Simons, Elisabeth  VI-a,2
Smit, Conrardus Cornelius de [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,3
Smits, Aleijdis Arnoldus [Partner van VI-e]  VI-e
Smolders, Nicolaas Cornelis  IX-g,1
Smulder, Mr. Paulus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-a]  VII-a
Snelaarts, Wilhelmina  XII-c,8
Snelders, Maria [Partner van IX-g]  IX-g; X-e
Spaendonck, Elisabeth van [Getuige bij doop van VIII-c]  VIII-c
Staak, Cornelia van de (*15-12-1822) [Partner van XI-c]  XI-c
Staak, Jan van de [Schoonvader van XI-c]  XI-c
Stalpaelt, Joannes Stoffel [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Stalpaelt (Stalpaerts), Elisabetha (Elisabeth Jan) (~05-09-1704, []06-10-1766) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g
Stevens, Adrianus (Adriaen) [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-b]  VI-b; VI-b,1
Stevens, Catharina Stephanus Adrianus [Getuige bij doop van dochter van VI-b]  VI-b,2
Storiemans, Joannes Petrus [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,6
Thielemans, Aert Jaspers [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-b]  V-b,3; VI-b
Tielens, Catharina Francis (†1766) [Partner van IX-e]  IX-e; X-b
Tilborch, Guilelmus van  VI-a,1
Trier, Cornelis van  XI-b,2
Trier, Jacobus Adrianus van [Getuige bij doop van VII-a]  VII-a
Trier, Petrus van  XI-b,2
Ven, Catharina van de  XII-b,3
Ven, Heijltje Janze van de [Partner van VII-a]  VII-a
Vennix, Cornelis [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VIII-b]  VIII-b
Vennix, Johannes  XII-b,2
Vennix, Martinus  XII-b,2
Veren, Joannes van  VI-a,2
Veren, Petrus van (~08-10-1690)  VI-d
Verhart, Jan [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e]  IX-e
Verhees, Everdina (*14-10-1849) [Partner van XII-d]  XII-d
Verhees, Philip [Schoonvader van XII-d]  XII-d
Verspaandonk, Hubertus (*30-01-1828, †20-07-1864)  XI-b
Vingerhoets, Adriana Cornelia  XII-b,11
Vossenaar, Johanna  XII-c,1
Vrints, Walterus Joannes [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,2
Vromans, Maria Catharina (*15-02-1833, †31-01-1897) [Schoonmoeder van XII-c]  XII-c
Waalen, Peter  XI-a,6
Waalen, Wilhelmus Franciscus  XI-a,6
Walsmits, Hendrika (Drika) (*05-03-1860, †14-11-1926) [Partner van XII-c]  XII-c
Walsmits, Thomas (*21-12-1831, †23-06-1881) [Schoonvader van XII-c]  XII-c
Walteruszn, Paulus (~17-09-1628, †<1667) [Zoon van V-b]  V-b,4
Wedeven, Allegonda van de  XII-c,2
Wennekens, Gerrit  XII-c,7
Wijse, Dijonisius de [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Wijse, Elisabeth de [Getuige bij doop van dochter van VIII-d]  VIII-d,3
Wijse, Joannes Franciscus de [Getuige bij doop van zoon van VIII-d]  VIII-d,4
Wijten, Adrianus Gualterus [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,4
Wilborts, Johannes  XI-b,2
Wilborts, Johannes Franciscus  XI-b,2
Wilborts, Wilbort Handrick  V-d,1
Wilhelmus, Joannes [Getuige bij doop van dochter van IV-b]  IV-b,2
Willems, Philomena  XII-b,4
Winteroij, Peter van (*<1755, †>1772) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-e]  IX-e
Woestenborchs, Joannes Nicolaus [Getuige bij doop van dochter van VI-a]  VI-a,1
Woestenborgh, Maria Nicolausdr (Marie) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a
Wuestenborchs (Moonen), Jan Cornelis (~04-12-1612, †<1680)  IV-c,1
Zande, Adriaan van der  XII-d,3
Zande, Martinus Jacobus van der (*08-08-1867, †25-10-1926)  XII-d,3
Zeelst, Bernard Huijbert van  VII-b,3
Zelst, Antonet van  XII-d,4

Naar begin


Familie van Goerl(e)/Goirl(e)/Gool/Goorl(e)(n) te Hilvarenbeek, Diessen, Bladel, Netersel, Hoogeloon, Breda en omstreken
Voor meer informatie: genealogieapestaartjefamilievangool.nl         S. van Gool, Hilvarenbeek, 1 Januari 2012
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 01-01-2012 20:36 door S. van Gool